islamkingdomfaceBook


DU som täcker över dig [med din mantel]!

Vaka [i bön] under natten, inte hela,

men halva natten - eller förkorta denna tid något,

eller förläng den - och läs högt ur Koranen i en lugn och jämn rytm, med klart uttal och tanken fäst vid dess mening.

Vi inpräglar i ditt [hjärta] ord av stor vikt. -

Den nattliga [bönen] går med stadigare steg och dess ord ljuder renare,

medan en strid ström av ärenden om dagen påkallar din uppmärksamhet.

Åkalla alltid din Herres namn och ge dig i din andakt hän åt Honom med hela din själ.

Han är Herre över öst och väst; ingen gudom finns utom Han. Lita därför [i allt] till Honom som din Beskyddare

och bär vad [illasinnade människor] säger med tålamod, men håll dig värdigt på avstånd från dem.

Och lämna åt Mig att [ta itu med] dem som förnekar sanningen [i Mina budskap] och ägnar sig åt att njuta av livets goda [utan en tanke på evigheten]. Låt dem hållas ännu en liten tid!

Hos Oss ligger bojor [i beredskap] och helvetets eld [väntar]

och föda som kväver [den ätande], och [annat] svårt lidande,

den Dag då jorden och bergen skall bäva och bergen bli till drivor av lös sand.

VI HAR sänt ett sändebud till er, som skall vittna mot er, liksom Vi sände ett sändebud till Farao.

Men Farao lydde inte sändebudet och Vi straffade honom med ett fruktansvärt straff.

Om ni framhärdar i att förneka sanningen, hur skall ni skydda er mot [följderna av detta] den Dag då barnens lockar skall gråna,

himlen skall rämna och Hans löfte bli verklighet

Detta är en påminnelse. Låt nu den som vill, söka en väg till sin Herre [medan det är tid]!