islamkingdomfaceBook


Eller anser du att han [snarare] förnekar sanningen och vänder den ryggen?

Vet han inte att Gud ser [allt]

Nej! Om han inte upphör [med detta] skall Vi helt visst gripa honom i luggen -

luggen på hans lögnaktiga, syndiga [panna] -

och låt honom då kalla på de äldstes råd;

Vi skall kalla på helvetets änglavakt!

Nej [Profet]! Lyd honom inte, men fall ned i tillbedjan och sök komma [din Herre] nära!

SE, VI har uppenbarat denna [heliga Skrift] under Allmaktens Natt.

Och vad kan låta dig förstå vad Allmaktens Natt betyder

Allmaktens Natt är mera värd än tusen månader;

då stiger änglarnas härskaror och Anden ned med sin Herres tillstånd för [att utföra] alla [Hans] uppdrag.

Den [Natten andas] fred till dess dagen gryr!

ett sändebud från Gud, som framförde rena, oförvanskade budskap

med sanna, klara och evigt giltiga påbud.

De som i äldre tid fick ta emot uppenbarelser söndrades [i tron] först sedan de nåtts av detta klara vittnesbörd.

DE SOM framhärdar i att förneka sanningen, antingen de är efterföljare av äldre tiders uppenbarelser eller sådana som sätter gudar vid Guds sida, utestängdes inte [från Guds nåd] förrän det klara vittnesbördet hade nått dem -

Men inga andra påbud gavs dem än att dyrka Gud med ren och uppriktig tro liksom de som i gångna tider sökte sanningen, och att förrätta bönen och att hjälpa de behövande. Detta är den sanna, i människans natur nedlagda religionens klara och evigt giltiga [påbud].