islamkingdomfaceBook


ALLT det som himlarna rymmer och det som jorden bär prisar Gud; herraväldet är Hans och allt lov och pris tillkommer Honom och Han har makt över allt.

Det är Han som har skapat er; bland er finns den som [tvivlar och] förnekar sanningen och den som tror. Och Gud ser vad ni gör.

Han har skapat himlarna och jorden i enlighet med en plan och ett syfte; Han har format er [och gett er] den bästa skapnad och Han är målet för er färd.

Han känner allt som finns i himlarna och på jorden och Han vet vad ni håller hemligt och vad ni öppet visar; ja, Gud är Den som vet vad som rör sig i människans innersta.

HAR NI inte hört berättas om dem som i gångna tider förnekade sanningen? De fick smaka de bittra frukterna av sina handlingar och [i nästa liv väntar dem] ett svårt lidande;

så är det därför att de, när sändebuden kom till dem med klara bevis, svarade: "Är det då människor som skall vägleda oss?" - och så förnekade de sanningen och vände ryggen till. Men Gud behöver dem inte - Gud är Sig själv nog; allt lov och pris tillkommer Honom.

De som förnekar sanningen påstår att de inte skall uppväckas från de döda. Säg: "Vid min Herre och Gud! Helt visst skall ni återuppväckas och då skall ni få veta vad era handlingar [var värda]. Detta är lätt för Gud."

Tro därför på Gud och Hans Sändebud och på det ljus som Vi har uppenbarat [för er]; Gud är väl underrättad om vad ni gör.

Den Dag då Han kallar er till den stora Samlingen, kommer de förmodade vinnarna och förlorarna att byta plats. För dem som trodde på Honom och levde ett rättskaffens liv skall Gud utplåna deras dåliga handlingar och låta dem stiga in i lustgårdar, vattnade av bäckar, där de skall förbli till evig tid - detta är den stora, den lysande segern.