Ang Diyos ba ay Isa o Tatlo?                              

Ang Diyos ba ay Isa o Tatlo?                            &nbs ...

kasamaan ng mga sarili natin at laban sa mga masagwa sa mga gawain natin. Ang sinumang pinapatnubayan ni Allah ay walang magliligaw sa kanya, at ang sinumang pinaliligaw Niya ay walang magpapatnubay sa kanya. Sumasaksi ako na walang Diyos kundi si Allah:

kasamaan ng mga sarili natin at laban sa mga masagwa sa mga gawain natin. Ang sinumang pinapatnubayan ni Allah ay walang magliligaw sa kanya, at ang sinumang pinaliligaw Niya ay walang magpapatnubay s ...

: Ang katagang Rabb ay kadalasang isinasalin ng iba bilang katumbas ng salitang Panginoon (Lord). Subali't, bukod sa katotohanang ang huli ay isang katagang ginamit sa Bibliya, ang katagang ito ay ginagamit din kapag tinutukoy si Propeta Hesus (

: Ang katagang Rabb ay kadalasang isinasalin ng iba bilang katumbas ng salitang Panginoon (Lord). Subali't, bukod sa katotohanang ang huli ay isang katagang ginamit sa Bibliya, ang katagang ito ay gin ...

Dumating ang Islam upang pagtibayin na ang pagkadiyos ay kay Allah lamang. At ang Kanyang mga pagpapala ay ipinagkakaloob Niya ng pantay-pantay sa sangkatauhan anupa't walang superyoridad ang isang tao sa kanyang kapuwa maliban sa Taqwa (pagkakaroon ng Takot sa Panginoon ). Dumating din ang Islam upang hadlangan ang pagkakaroon ng pagtatangi-tangi sa iba't-ibang antas ng lipunan at upang patatagin ang pagkakapantay-pantay sa mga karapatan at mga alituntuning pinaiiral sa iba't-ibang lahi – mapalalaki man o mapababae. Ang sabi ni Allah:

Dumating ang Islam upang pagtibayin na ang pagkadiyos ay kay Allah lamang. At ang Kanyang mga pagpapala ay ipinagkakaloob Niya ng pantay-pantay sa sangkatauhan anupa't walang superyoridad ang isang ta ...

Yaong naging masunurin sa Sugo, ang Propetang hindi marunong bumasa at sumulat na kanilang matatagpuang nakasulat sa kanilang Tawrat at sa Injeel na nag-uutos sa kanila ng kabutihan at nagbabawal sa kanila ng mga kasamaan, kanyang ipinahintulot sa kanila bilang marapat ang mga bagay na mabuti at nagbabawal sa kanila bilang di-marapat ang Khabā’ith (lahat ng uri ng kasamaan), sila ay kanyang pinalaya sa anumang hirap na pasanin at mula sa mga sakal (o tanikala) na nakagapos sa kanila. Kaya, yaong naniwala sa kanya at nagbigay parangal sa kanya at tumulong sa kanya at sundin ang liwanag (ng Qur’ān) na ipinahayag sa kanya at sila yaong magsisitagumpay.

Yaong naging masunurin sa Sugo, ang Propetang hindi marunong bumasa at sumulat na kanilang matatagpuang nakasulat sa kanilang Tawrat at sa Injeel na nag-uutos sa kanila ng kabutihan at nagbabawal sa k ...