450

TAWHEED

Ang Kaisahan ng Allah

 

 

 

AT ANG MGA PANGUNAHING PANUNTUNAN SA ISLAM NA DAPAT MALAMAN NG BAWA'T MUSLIM

 

Muhammad At-Tamimi

 

 

 

 

 

Isinalin sa Wikang Pilipino ni:

 

Yusuf Alaiden Butucan

 

 

 

توحيد الله

 

و الواجبات المتحتم معرفتها على كل مسلم و مسلمة

باللغة الفلبينية (تجالوج)

 

 

 

 

ترجمة اللغة الفلبينية

يوسف علاء الدين بوتوكان

 

 

 

 

 



Sa Ngalan ng Allah Ang Mahabagin, Ang Maawain

 

Maikling Pananalita ng Nagsalin sa Wikang Pilipino

 

Ang papuri ay sa Allah lamang; pinupuri natin Siya at hinihingan ng tulong at kapatawaran. Tayo'y nagpapakupkop sa Allah laban sa kasamaan ng ating mga sarili at laban sa kasamaan ng ating mga gawa. Sinumang ginabayan ng Allah, walang sinumang makapagliligaw sa kanya, at sinumang hinayaang maligaw ng Allah, walang sinumang maka-paggagabay sa kanya. Ako ay sumasaksi na walang tunay na diyos na dapat sambahin maliban lamang sa Allah, Siya'y walang anumang katambal o kahati, at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay Kanyang Alipin at Sugo. Nawa'y patnubayan siya ng Allah at ipagkaloob sa kanya ang pinakamabuting gantimpala para sa kanyang Ummah. Nawa'y gantimpalaan ng Allah ang lahat ng kanyang mga kasamahan sa kanilang mga patitiis at katapatan sa pagpapalaganap ng Islam para sa mga sumusunod na henerasyon hanggang sa Huling Araw.

 

Isang dakilang tungkulin ng bawa't Muslim ang makibahagi sa pagpapalaganap ng relihiyong Islam, ang pinagpalang relihiyon para sa sangkatauhan. Kaya naman, ako ay nagsalin ng isang mahalagang paksa tungkol sa Islam batay sa isang magandang lathalain ng isang mapitagan at kilalang paham sa Islam na si Sheikh Tamimi. Tinalakay niya sa aklat na ito ang tunay na Aqeedah (prinsipyo) tungkol sa Kaisahan ng Allah upang sa gayo'y mapalaganap ang tunay (at tamang) prinsipyo sa bawa't Muslim, at gayundin upang mariing itakwil at ilantad ang anumang katuruang sumasalungat sa tamang Aqeedah.

 

Ang relihiyong Islam ay isang pangkalahatang mensahe batay sa Aqeedah (prinsipyo ng Pagkilala at Pagsamba nang tuwiran sa Tanging Isang Tunay na Diyos (Allah). Ang layunin ng lathalaing ito ay upang bigyan ng katiyakan at katatagan, lalo na yaong mga bagong yumakap sa Islam, sa tamang prinsipyo ng pananampalatayang ito. Ang hindi pagsasaalang-alang ng prinsipyong ito ay nagbibigay-daan sa bagong Muslim upang madaling mahikayat ng mga naliligaw na pangkat o samahan na may maling pananaw sa Kaisahan ng Allah, bagaman sila'y nag-aangking mga Muslim.

 

Ang orihinal na aklat, ang Tawheed (Ang Kaisahan ng Allah), ay isinulat sa wikang Arabik ni Shiekh ul-Islam Muhammad bin Sulaiman at-Tamimi. Sadyang imposibleng isalin nang tuwiran sa anumang wika ang orihinal na lathalaing nasusulat sa Arabik dahil ang wikang ito ay may angking yaman sa pagpapahayag at pagpapaliwanag. Kaya naman, sa pagsasalin ay higit na binibigyang-halaga ang diwa ng aklat at sa nais iparating nito sa mambabasa kaysa sa literal na pagsasalin. May ilang paliwanag na idinagdag sa wikang Tagalog upang higit na umakma ito sa pang-unawa ng mga Pilipino at upang ang mensahe ay maipalaganap nang walang pagkukulang.

 

Sa dahilang may ilang mga kataga sa wikang Arabik na hindi maaaring bigyan ng ganap na kahulugan sa wikang Tagalog, katulad halimbawa ng Tawheed, Taghut, Shirk, atbp. Aking pinanatili ang orihinal na kataga at binigyan na lamang ng angkop na pagpapaliwanag.

 

Idinadalangin ko sa Allah, ang Panginoon ng lahat ng nilikha, na nawa'y tanggapin Niya ang pagsisikap na ito, at nawa'y idagdag Niya ito sa talaan ng mabubuting gawa sa Araw ng Paghuhukom. Ang pangakong Araw na tiyak na darating na kung saan ang yaman o angkan ay hindi makatutulong, bagkus, ang bigat ng mabubuting gawa ang siyang mangingibabaw sa pagbibigay Habag ng Allah.

 

Patnubayan nawa tayo ng Allah, ang Dakila at ang Mapagpatawad.

 

Assalaamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Yusuf Alaiden Butucan

January 10 2003 

Dhul-Qa'edah 08, 1423

Riyadh, Saudi Arabia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANG TATLONG MAHAHALAGANG SALIGAN NG ISLAM

 

Ang tatlong mahahalagang saligan ng Islam na dapat malaman ng bawa't Muslim ay ang mga sumusunod:

 

 1.    Kaalaman tungkol sa kanyang Panginoon (Rabb).

 

 1.    Kaalaman tungkol sa kanyang Relihiyon (Islam).

 

 1.    Kaalaman tungkol sa kanyang Propeta (Muhammad)

 

Kapag tinanong:  Sino ang iyong Rabb?  Ang tamang kasagutan ay:  Ang aking Rabb ay ang Allah  na Siyang  lumikha at humubog sa akin at sa sanlibutan sa pamamagitan ng Kanyang Pagpapala.  Ang aking pagsamba ay bukod tanging para sa Kanya lamang.  Sa katunayan, walang ibang nararapat sambahin maliban sa Allah.

 

Kapag tinanong:  Ano ang iyong relihiyon?  Ang tamang kasagutan ay: Ang aking relihiyon ay Islam na nanga-ngahulugan ng pagsuko, pagsunod, pagtalima at pagsamba sa Allah sa pamamagitan ng pagkilala sa Kanyang Kaisahan, pagsunod sa Kanyang mga Kautusan at pag-iwas sa Shirk (pagtatambal sa pagsamba sa Allah)  at pagkapoot sa mga naninindigan sa gawaing Shirk.

 

Kapag tinanong:  Sino ang iyong Propeta?  Ang tamang kasagutan ay:  Ang aking Propeta ay si Muhammad na anak ni Abdullah bin Abdul Mutallib bin Hashim. Si Hashim ay mula sa Tribu ng Quraish at ang Quraish ay isang tribu ng Arabo. Ang mga Arabo ay mga inapo ni Isma'il na anak ni Ibrahim  - Al Khalil (ang kaibigan ng Allah).

 

 

 

ANG PINAGMULAN NG RELIHIYON

 

Ang pinagmulan ng relihiyon ay nakasalalay sa dalawang bagay:

 

Una: Ang pag-anyaya sa tao na sumamba lamang sa Allah – ang Nag-iisa at walang katambal, paghikayat sa iba na isagawa ito at pakikipagkaibigan sa kanila ukol dito at ituring silang di-nananampalataya kung kanilang itinakwil ito.

 

Pangalawa: Ang pagbibigay-babala laban sa Shirk. Ito ay ang  pagbibigay katambal sa pagsamba sa Allah na dapat labanan at pakitunguhan nang may katatagan at kahigpitan at manatiling magkaroon ng pagkapoot ukol dito at ituring yaong gumagawa nito na di-mananampalataya.

 

ANG PITONG KONDISYON NG SHAHADA

 

May pitong kondisyon ang La Ilaha Illa Allah (Walang tunay na Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah) - Pagpapatotoo ng pananampalataya sa Allah tungo sa matibay na pagsaksi:

 

 1. Kaalaman sa kahulugan nito sa kapwa negatibo at pagsang-ayong aspeto.

 

 1. Katiyakan nang may lubos na kaalaman na malaya sa lahat ng pag-aalinlangan tungkol dito.

 

 1. Katapatan at kadalisayan ng layunin na siyang kasalungat ng Shirk.

 

 1. Makatotohanan sa pagtanggi ng kasinungalingan at pagbabawal sa pagkukunwari.

 

 1.    Pagmamahal at debosyon sa patotoo ng pananampalataya.

 

 1. Pagsuko at Pagtalima sa mga pangunahing kailangan nito na kumakatawan sa mga nakatakdang gawaing pagsamba na nararapat lamang sa Allah at ang paghahangad sa ikasisiya ng Allah.

 

 1. Pagtanggap sa patotoo ng pananampalataya na siyang kasalungat ng pagtanggi o pagtatwa.

 

 

Ang mga Katibayan mula sa Banal na Qurán at Sunnah:

 

1 - Katibayan ng Kaalaman

 

Ang Allah ay nagsabi:

 



"Kaya alamin (O Muhammad) na La Ilaha Illa-Allah (Walang tunay na Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. (Muhammad-47:19)

 



"Maliban sa mga sumasaksi sa katotohanan (sa Kaisahan ng Allah) at kanilang nalalaman (ang katotohanan tungkol sa Kaisahan ng Allah)". (Az-Zukhruf-43:86)

 

Batid nila sa kanilang mga puso kung ano ang namumutawi sa kanilang mga labi.

 

Iniulat ni Uthman na si Propeta Muhammad ang Sugo ng Allah ay nagsabi;

 

مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

 

"Sinuman (sa aking mga tagasunod) ang namatay na lubos na nalalaman na walang tunay na Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, siya ay makapapasok sa Paraiso."  (Al-Bukhari / Muslim).

 

2 - Katibayan ng Katiyakan:

 

Ang Allah ay nagsabi:

 



"Ang mga nananampalataya lamang na naniniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo at pagkaraka'y hindi nagkaroon ng pag-aalinlangan tungkol dito, manapa'y sa kanilang yaman at sa kanilang buhay ay nagsumikap sa landas ng Allah.   Sila ang mga matatapat." ( Al-Hujurat-49:15)

 

Ang kondisyon ng kanilang paniniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo ay yaong hindi nag-aalinlangan  o nagdududa.   Samantalang sa mga nagdududa, sila ang mga mapagkunwari.

 

Iniulat ni Abu Huraira na si Propeta Muhammad ay nagsabi:

 

أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ لا يَلْقَى اللَّهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فِيهِمَا إِلا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

 

"Ako'y sumasaksi na walang tunay na Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah at ako ay Sugo ng Allah. Ang sinumang alipin ng Allah na haharap sa Kanya nang may ganitong pagsaksi nang walang pag-aalinlangan tungkol dito ay tiyak na makapapasok sa Paraiso." (Al-Bukhari)

 

فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ.

 

"Ang sinumang nasa kabila ng dingding na ito na sumasaksi na walang tunay na Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, na naniniwala dito nang buong puso, ibibigay sa kanya ang magandang balita ng kanyang pagpasok sa Paraiso."

 

3 - Katibayan ng Katapatan: 

 

 Ang Allah ay nagsabi:

 



"…Katiyakan ang relihiyon (pagsamba at pagsunod) ay sa Allah lamang."  (Az-Zumar-39:3)

 



"…At sila ay hindi inutusan maliban sa sila ay marapat sumamba sa Allah, nang may katapatang pagsampalataya sa Kanya." (Al-Baiyinah-98:5)

 

Iniulat ni Abu Huraira na si Propeta Muhammad ay nagsabi :

 

أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ.

 

"Ang pinakamapalad na tao na makararanas ng aking pamamagitan sa Araw ng Paghuhukom ay yaong nagsabi ng walang tunay na Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah nang may katapatan sa kanyang puso o sa kanyang sarili." (Bukhari)

 

فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ.

 

"Katotohanan, ipinagbawal ng Allah ang Apoy ng Impiyerno para sa mga nagsasabi ng walang tunay na Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah na inaasam-asam ang Kanyang Mukha dahil doon." (Al-Bukhari)

 

Tinipon ni Nasai sa kanyang aklat (Al-yaum wal lai-lah – Ang araw at ang gabi) na ang dalawang Sahabah ay nag-ulat na si Propeta Muhammad ay nagsabi:

 

مَن قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللهَ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ. لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيءٍ قَدِير مُخْلِصاً بِهَا قَلْبَهُ. يَصْدُقُ بِهَا لِسَانَهُ إلأ فَتَقَ اللهُ لَهَا السَّماءَ فَتْقاً حَتى يَنْظُرَ إلى قَائِلِهَا مِن أَهْلِ الأرْضِ. وَحَقٌ لِعَبْدٍ نَظَرَ اللهُ إِليْهِ أن يُعْطِيَهُ سُؤَالَهُ.

 

"Sinuman ang magsabi ng "La Ilaha Illa Allah, wadhahu la sharika lahu, lahu mulk wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay-in Qadeer" (Walang tunay na Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah.  Siya ang Tanging walang katambal.  Para sa Kanya ang Kaharian at sa Kanya ang lahat ng Papuri.  Siya ang Pinakamakapangyarihan sa lahat) nang may katapatan sa kanyang puso at sumasaksi nang hayagan sa kanyang dila, bubuksan ng Allah ang langit para sa pahayag na ito.  At Siya ay titingin sa tagapagsalita nito sa mga nilalang sa daigdig.  At ang aliping nagpapahayag na nakikita ng Allah ay may karapatang pagkalooban ng kanyang hiling."

 

4 - Katibayan ng Pagiging Makatotohanan:

 

Ang Allah ay nagsabi:

 



"Iniisip ba ng tao na sila ay hahayaan na lamang dahil sa kanilang pagsasabi ng, ‘kami ay naniniwala at hindi na sila susubukan?’  Katotohanan!  Aming sinubukan ang mga nauna sa kanila. At tiyak na ilalantad ng Allah yaong mga makatotohanan, at tiyak na ilalantad din Niya ang mga sinungaling." (Al-Ankabut-29:2-3)

 



"At sa sangkatauhan, may mga mapagkunwaring nagsasabi ng, ‘kami ay naniniwala sa Allah   at sa Huling Araw’ samantalang ang katotohanan ay hindi sila naniniwala. Iniisip nilang nalinlang nila ang Allah at yaong mga naniniwala, samantalang nilinlang lamang nila ang kanilang mga sarili at hindi nila ito nadarama.  Sa kanilang mga puso ay may isang sakit ng pag-aalinlangan at pagkukunwari at dinagdagan pa ng Allah ang kanilang sakit.  Isang napakasakit na paghihirap ang mapapasakanila sapagka't lagi silang nagsasabi ng mga kasinungalingan." (Al-Baqarah-2:8-10)

 

Si Muadh bin Jabal ay nag-ulat na ang Propeta ay nagsabi:

 

مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ.

 

"Walang sinumang sumaksi ng 'Laa ilaaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasoolullah (Walang tunay na Diyos maliban sa Allah at si Muhammad ay Sugo ng Allah) nang may katapatan sa kanyang puso, ipagbabawal ng Allah sa kanya ang Impiyerno." (Al-Bukhari at Muslim)

 

5 - Katibayan ng Pagmamahal:

 

Ang Allah ay nagsabi:

 

ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ       ﮇ   ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   

"At sa sangkatauhan ay may itinatanging iba  (bilang katambal ng Allah sa kanilang pagsamba) bukod sa Allah bilang mga katambal. Minamahal nila ang mga ito katulad nang pagmamahal nila sa Allah.  Nguni't yaong mga naniniwala ay nagmamahal sa Allah nang higit sa anupaman". (Al-Baqarah-2:165)

 



"O kayong mga nananampalataya!  Sinuman sa inyo ang tumalikod sa kanyang relihiyon (Islam) magkagayo'y, papalitan kayo ng Allah ng mga taong mamahalin Niya at magmamahal sa Kanya, na mapagpakumbaba sa kapwa naniniwala, at mahigpit sa mga di-naniniwala, na nakikipaglaban sa Landas ng Allah.   At kailanman ay hindi natatakot sa paninisi ng mga naninisi ". (Al-Maidah-5:54)

 

Isinalaysay ni Anas na si Propeta Muhammad ay nagsabi:

 

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لا يُحِبُّهُ إلا لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ .

 

"Sinuman ang nagtataglay ng tatlong mga sumusunod na mga katangian, ay mapapasakanya ang tamis ng Pananampalataya: Ang mahalin ang Allah at ang Kanyang Sugo) nang higit pa sa anupaman; Ang mahalin ang isang tao nang dahil sa Allah  lamang; Ang masuklam na bumalik sa di-paniniwala katulad ng pagkasuklam niyang maitapon sa apoy.

 

6 - Katibayan ng Pagsuko:

 

Ang Allah ay nagsabi:

 



"At ang pagsisisi ay ibaling sa inyong Panginoon at isuko ang inyong mga sarili sa Kanya."  (Az-Zumar-39:54)

 



"At sino pa ang nakahihigit sa relihiyon sa isa na isinuko ang mukha (sarili) sa Allah at siya ay isang matuwid." (An-Nisaa' 4:125)

 

"At sinuman ang taong isinuko ang kanyang mukha sa Allah habang siya ay gumagawa ng mabuti, samakatwid siya ay tumangan sa pinakamapagkakatiwalaang hawakan (laa ilaaha illallaah) Walang tunay na Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah."  (Luqman-31:22)

 



"Nguni't hindi! saksi ang iyong Panginoon, hindi sila magkakaroon ng pananampalataya hanggang hindi ka nila ginagawang tagapagpasiya (O Muhammad) sa lahat ng kanilang pagtatalo o di-pagkakaunawaan at walang nakikitang anumang pagtutol sa kanilang mga sarili laban sa iyong mga pasiya at tinanggap nila ang mga ito nang may lubos na pagsuko." (An-Nisa-4:65)

 

Si Propeta Muhammad ay nagsabi:

 

لا يُؤمِنُ أَحَدُكُم حَتّى يَكُونُ هَواهُ تَبَعَاً لِمَا جِئتُ بِهِ

 

"Wala sa inyo ang maaaring maging tunay na Muslim hanggang sa ang kanyang pagnanais ay sumuko sa anumang aking dalang Kapahayagan."

 

Katotohanan, ito ang lubos na pagsuko at dapat maging layunin ng isang Muslim.

 

7 - Katibayan ng Pagtanggap:

 

Ang Allah ay nagsabi:

 



"At gayundin, hindi Kami nagpadala ng tagapagbigay-babala na nauna sa iyo (O Muhammad) sa anumang bayan malibang nagsabi ang mga mayayaman sa kanila: ‘Natagpuan namin ang aming mga ninuno na sumusunod sa kaugalian at relihiyon at tunay na kami ay sumusunod sa kanilang mga yapak’, (Ang tagapagbigay-babala) ay nagsabi: "Kahit na ako ay magdadala sa inyo ng higit  na mainam na patnubay kaysa sa natagpuan ninyong sinusunod ng inyong mga ninuno?" Sila ay nagsabi: Katotohanan, kami ay hindi naniniwala diyan sa ipinadala sa inyo.  Kaya Aming ginantihan sila, at masdan kung ano ang naging wakas  ng mga nagpabula. " (Az-Zukhruf-43:23-25)

 



 "Tunay, nang sabihin ito sa kanila:  ‘Walang tunay na Diyos na  dapat sambahin maliban sa Allah’, sila ay naging palalo sa pagmamalaki at itinatwa ito. At kanilang sinabi; Iiwan ba namin ang aming mga diyos para sa kapakanan ng isang makatang nasisiraan ng bait?" (As-Saffaat-37:35-36)

 

Isinalaysay ni Abu Musa na ang Propeta ay nagsabi:

 

مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَأً فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ.

 

"Ang halimbawa ng patnubay at kaalaman na ipinadala sa akin ng Allah ay katulad ng ulan na bumubuhos sa lupa.  Ang ilan ay matabang lupa na nagpasibol ng halamanan at damo nang masagana, ang isa pang bahagi nito ay matigas na lupa at inipon nito ang tubig ulan at binigyan kapakinabangan ng Allah ang mga tao dito at ito ay kanilang ginamit na inumin at sa pagpapatubig sa lupa para sa pagtatanim. At ang isang bahagi ay tuyo at hindi nakapag-ipon ng tubig ni nakapagpasibol ng halamanan kaya ang lupang ito ay hindi nakapagbigay ng kapakinabangan.  Ang unang halimbawa ng tao na nakauunawa ng relihiyon ng Allah (Islam) at nakakuha ng kapakinabangan mula sa kaalaman na ipinahayag ng Allah sa pamamagitan ko at natutuhan at pagkatapos ay itinuro ito sa iba. Ang huling halimbawa ay yaong isang tao na hindi tumatanggap ng patnubay ng Allah na ipinahayag sa pamamagitan ko."

 

 

 

 

ANG SAMPUNG PANURI SA PAGLISAN

NG TAO SA ISLAM

 

 1. Sinumang magtambal ng mga diyus-diyusan (Shirk) sa pagsamba sa Allah ay lumisan sa Islam, katulad ng sinabi ng Allah:

 



"…Katotohanan, hindi pinatatawad ng Allah ang kasalanang pagbibigay katambal sa pagsamba sa Kanya, nguni't Kanyang pinatatawad ang sinumang Kanyang naisin sa kanilang mga kasalanan maliban dito."  (An-Nisaa 4:48)

 



"Katotohanan, sinuman ang magbigay katambal sa pagsamba sa Allah, kung gayon ay ipinagbabawal ng Allah sa kanya ang Paraiso. At ang Apoy ng Impiyerno ang kanyang magiging tahanan.  At para sa mga mapaggawa ng masama  at nagtatambal ng pagsamba sa Allah -  walang tagatulong na makapipigil sa parusang ipapataw sa kanila." (Al-Maidah- 5:72)

 

Kabilang dito ang pag-aalay ng hayop para sa iba maliban sa Allah, katulad ng pag-aalay sa Jinn (mga nilikhang di-nakikita), santo, imahen o sa mga libingan.

 

 1. Sinumang nagtatalaga ng tagapamagitan sa pagitan niya at sa Allah, nananalangin sa kanila at humihiling sa kanilang mamagitan sa Allah para sa kanya, at ibinibigay ang kanyang pagtitiwala sa kanila, siya ay isang di-nananampalataya.
 2. Sinumang hindi nagtuturing sa mga nagtatambal ng iba sa pagsamba sa Allah na mga di-nananampalataya, o nag-aalinlangan sa kanilang di-pananampalataya, o nagtuturing na tama ang kanilang paniniwala, siya ay isa ring di-nananampalataya.

 

 1. Sinumang naniniwala na ang patnubay ng iba ay higit na ganap o mainam kaysa sa patnubay na dinala ni Propeta Muhammad at siyang naniniwala na ang batas ng iba ay nakahihigit kaysa sa batas na dala ni Muhammad ay kahalintulad ng isang taong higit na ninanais ang pagmamahal sa mga huwad na diyus-diyusan kaysa sa pagmamahal niya sa Allah. Samakatwid, siya ay hindi isang mananampalataya.

 

 1. Sinumang nasusuklam sa anumang dala ni Propeta Muhammad  kahit na isinasagawa pa niya ito, ay isa ring di-mananampalataya.

 

 1. Sinumang kumukutya o lumilibak sa anumang aspeto ng relihiyon (Islam) ni Propeta Muhammad o ginagawang katatawanan ang katuruan hinggil sa mga gantimpala o kaparusahan, siya ay isa ring di-nananampalataya. Ang Allah ay nagsabi:

 



"Sabihin: Ang inyo bang kinukutya ay ang Allah at ang Kanyang Ayat (talata sa Qur'an) at ang Kanyang Sugo?  Huwag magdahilan:  Kayo ay naging di-mananampalataya pagkaraan ninyong maniwala." (At-Taubah-9:65-66)

 

 1. Ang pangkukulam na kinapapalooban ng paglilihis, pang-aakit, panggagayuma at pagpapalit ng kalooban.  Sinumang gumagawa nito o sumasang-ayon dito ay isang di-mananampalataya.  Ang Allah ay nagsabi:

 



"… Nguni't wala sa dalawang Anghel na ito ang nagturo sa sinuman ng gayong mga bagay maliban sa pagsaksi na: ‘kami ay pagsubok lamang' (huwag maging di-mananam-palataya sa pag-aaral ng salamangka)." (Al-Baqarah-2:102)

 

 1. Pagtataguyod ng mga nagtatambal sa iba sa pagsamba sa Allah at pagtulong sa kanila laban sa mga Muslim.  Ang Allah ay nagsabi:

 



"… At kung sinuman sa inyo ang nagturing sa kanila (bilang  mga kaibigan) magkagayo'y siya ay tunay na isa sa kanila. Katotohanan, hindi pinapatnubayan ng Allah  yaong mga taong hindi makatarungan (nagtatambal ng pagsamba sa Allah.)"  (Al-Maidah-5:51)

 

 1. Sinumang naniniwala na ang ilang tao ay di-saklaw ng pagsunod sa Shariah ni Muhammad  katulad ng mga nag-aangking di-sakop ang mga mamamayan ni Khidr sa pagsunod sa Batas ni Moises ay isa ring di-mananampalataya.

 

 1. Ang pagwawalang-bahala sa relihiyon ng Allah sa pamamagitan ng di-pag-aaral nito at di-pagsasagawa nito.  Ang Allah ay nagsabi:

 



"At sino ang nakagagawa ng higit na maraming kamalian kaysa sa kanya na pinaaalalahanan sa Ayat (talata sa Qur'an) ng kanyang Panginoon at pagkatapos ay isinantabi o tinalikuran ito?  Katotohanan, Kami ay maglalapat ng ganti sa mga Mujrimun (kriminal, makasalanan, di-nananampalataya, nagtambal ng pagsamba sa Allah)."  (As-Sajada-32:22)

 

Walang pagkakaiba ang mapagbiro at ang seryosong tao hinggil sa mga nagpapawalang bisang ito ng kanyang pagiging Muslim maliban sa isang nasa ilalim ng kagipitan.  Lahat ng kadahilanang ito ay sadyang mapanganib at karaniwang nangyayari.  Kung kaya ang isang Muslim ay nararapat na mag-ingat at matakot sa mga ito sa kanyang sarili. Tayo ay nagpapakupkop sa Allah sa mga sanhi ng Kanyang poot at matinding kaparusahan.

 

TAWHEED

Ang Kaisahan ng Allah

 

Ito ay nagtuturo ng paniniwala sa Kaisahan ng Allah ayon sa katuruan ng Islam at nagpapahayag na ang Allah ay nag-iisa at walang katambal.  Sa Kanya ang Kataas-taasang Kapangyarihan at lahat ng Papuri.  Siya ay hindi ipinanganak at hindi nagka-anak.  Siya ay walang anumang karibal o kasama sa Kanyang pagka-Diyos at Pamamahala.

 

ANG TATLONG BAHAGI NG TAWHEED

 

 1. Tawheed Ar-Rububiyah (Kaisahan ng Kanyang Pagka-Diyos).

 

Bagaman ang mga pagano sa panahon ni Propeta Muhammad  ay naniniwala dito, hindi pa rin sila binigyan ng karapatang pumasok sa Islam. Bagkus, si Propeta Muhammad ay nagpahintulot sa Muslim na makipaglaban at makidigma sa kanila at pagkuha sa kanilang mga ari-arian bilang labi ng digmaan sapagka't sila ay nagtatalaga ng mga diyus-diyusan katulad ni Lat, Uzza at Manat bilang katambal ng Allah. Ang Tawhid Ar-Rububiyah ay ang paninindigan sa Kaisahan ng Allah sa lahat ng Kanyang mga gawa katulad ng matutunghayan sa Banal na Qur'an:

 



"Sabihin:  Sino ang nagtutustos sa inyo ng mga biyayang mula sa langit at lupa?  O sino ang nagmamay-ari ng pandinig at paningin?  At sino ang nagbibigay buhay mula sa patay at sino ang nagbibigay kamatayan sa buhay?  At sino ang namamahala sa lahat ng nangyayari?  Sila ay magsasabi: ALLAH!  Kaya sabihin kayo kung gayon ay hindi natatakot sa kaparusahan ng Allah dahil sa pagtatalaga ng katambal sa pagsamba sa Kanya?  (Yunus-10:31)

 



"Sabihin {O Muhammad}:  Siya ang Allah ang Nag-iisa.  Ang Allah ang may kasapatan.  Siya ang sandigan ng lahat ng mga nilikha.  Siya ay hindi nagkaanak at hindi rin ipinanganak.  At walang makapapantay o maihahambing sa Kanya." (Al-Ikhlas-112:1-4)

 

Ito ay nangangahulugan na pinangyayari ng Allah na maganap ang lahat ng bagay. Siya ang nagtutustos at nagpapanatili sa mga nilikha. Siya ang nag-iisang Panginoon ng sanlibutan, wala Siyang pangangailangan kaninuman bilang katulong.  Siya ang may kakayahan sa lahat ng bagay.

 

 1. Tawheed Al-Uluhiyah [Kaisahan ng (Ating) Pagsamba sa Kanya]

 

Ito ang malaon ng pinagtatalunan sa iba't ibang yugto ng panahon hanggang sa kasalukuyan. Binibigyan-diin nito ang kahalagahan ng paniniwala na ang Allah ang Tanging Nag-iisang Diyos na Siyang may karapatan sa lahat ng gawaing pagsamba katulad ng panawagan, pangako, pag-aalay ng hayop, pag-asa, pagkatakot, pagtitiwala, pagnanais, at pagsisisi.

 

Ang bawa't isa sa mga ito ay pinatutunayan ng mga babala sa Banal na Qur'an.

 



"Katotohanan, Ako ang Allah, walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Akin, kaya Ako lamang ang sambahin at magsagawa ng Salaah sa pag-alaala sa Akin." (Taha-20:14)

 



"O Tao!  Sambahin lamang ang inyong Panginoon (Allah) na Siyang lumikha sa inyo at sa mga nauna sa inyo upang kayo’y maging matapat na mananampalataya." (Al-Baqarah-2:21)

 



"Kaya alalahanin ninyo Ako (sa inyong mga panalangin), alalahanin Ko rin kayo.  At maging mapagpasalamat sa Akin at huwag magtakwil sa pananampalataya." (Al-Baqarah-2:152)

 

 1. Tawheed Al-Asmaa wa Assifaat (Kaisahan ng Allah sa Kanyang mga Pangalan at Katangian)

 

Ito ay nangangahulugan ng pagpapatunay sa lahat ng Pangalan at Katangian ng Allah, na hindi binibigyan ng ibang kahulugan, o pinapalitan, o binabago, atbp.

 

Ang Allah ay nagsabi sa Banal na Qur'an:

 

   

"At ang mga Pinakamagagandang Pangalan ay pagmamay-ari ng Allah (Subhaanahu wa ta`ala).  Kung kaya tawagin lamang Siya sa mga ito. At iwanan yaong pinasi-sinungalingan at itinatatwa ang Kanyang mga Pangalan.  Sila ay pagbabayarin sa kanilang ginagawa." (Al-Araf-7:180)

 



"…Walang katulad Niya at Siya ang lubos na Nakaririnig, ang Lubos na  Nakakikita." (Ash-Shura-42:11)

 

 

SHIRK

 Pagbibigay-katambal sa Pagsamba sa Allah.

 

Ang Shirk ay tatlong Uri:

 

 1.    Ash-Shirk Al-Akbar (Malaking Politeismo )

 

Ang mabigat na politeismo (Shirk) ay ang pag-aalay ng anumang uri ng pagsamba sa sinuman maliban sa Allah.  Kailanman ay hindi patatawarin ng Allah ni hindi Niya tatanggapin kahit kasama pa nito ang anumang mabuting gawa katulad ng sinabi ng Allah sa Banal na Qur'an:

 



"Katotohanan, hindi pinatatawad ng Allah ang kasalanang pagtatambal ng iba sa Kanya. Nguni't Kanyang pinata-tawad ang ibang kasalanan maliban dito sa sinumang Kanyang nais.  At sino mang magtambal ng iba sa Allah ay tunay na naligaw nang malayo ". (An-Nisa-4:48)

 



"At ang Mesiyas (Hesus) ay nagsabi: ‘O angkan ng Israel! Sambahin ang Allah, ang aking Panginoon at inyong Panginoon’. Katotohanan sinumang magtambal sa pagsamba sa Allah, magkagayo'y ipagbabawal ng Allah sa kanya ang Paraiso.  Ang Apoy ng Impiyerno ang kanyang magiging tirahan.  At para sa mga mapaggawa ng masama at nagtatambal sa pagsamba sa Allah wala silang tagatulong." (Al-Maidah-5:72)

 



"…Kapag ikaw ay nagtalaga ng mga katambal sa pagsamba sa Allah, magkagayo'y ang lahat ng iyong mga gawa ay tiyak na mawawalang-saysay at katiyakang isa ka sa mga talunan." (AZ-Zumar-39:65)

 



"… at kung nagtalaga sila ng katambal sa pagsamba sa Allah, ang lahat ng dati nilang ginagawa ay walang kapakinabangan sa kanila. " (Al-An'am-6:88)

 

Mga Uri ng Ash-Shirk Al-Akbar (Malaking Politeismo)

 

 1. Politeismo sa Panawagan.  Ating matutunghayan sa Banal na Qur'an:

 



"At kapag sila ay lumulan sa barko, sila ay nananawagan sa Allah, na ginagawa nilang dalisay ang kanilang pananampalataya para sa Kanya lamang.  Subali't kapag naihatid na sila ng Allah sa kaligtasan, masdan, sila ay nagtatalaga ng mga katambal sa Allah. " (Al-Ankabut-29:65)

 

 1. Politeismo sa Layunin, Naisin at Hangarin. Ating basahin ang ipinahayag sa Banal na Qur'an:

 



"Sinumang maghangad ng buhay sa mundo at ang ningning nito, Aming babayaran sila nang lubos sa kanilang mga gawa at sila ay hindi magkakaroon ng kabawasan dito.  Sila'y wala ng makukuha sa kabilang buhay kundi ang Apoy.  At walang kabuluhan ang kanilang mga gawa dito, at walang ibubunga ang kanilang ginagawa noon."  (Hud-11:15-16)

 

 1.    Politeismo sa Pagsunod.  Ang pagpapakita ng pagtalima sa mga utos ng iba at pagsuway sa Allah.

 



"Sila (Hudyo at Kristiyano) ay nagturing sa kanilang mga rabbi at sa kanilang mga pari na kanilang mga panginoon bukod sa Allah (sa pamamagitan ng pagsunod sa kanila, sa kanilang mga ipinahihintulot o ipinagbabawal ayon sa kanilang sariling mga hangarin ng hindi ipinag-uutos ng Allah) at (kanila ring itinuturing na panginoon) ang Mesiyas na anak ni Maria, samantalang ipinag-utos sa kanila (Hudyo at Kristiano sa batas ni Moises (Torah) at batas ni Hesus (Ebanghelyo)) na walang sasambahin maliban ang nag-iisang Diyos (Allah) – walang tunay na Diyos maliban sa Kanya.  Ang papuri at pagluwalhati ay sa Kanya lamang.  Sadyang kay layo Niya sa pagkakaroon ng katambal na kanilang iniuugnay sa Kanya." (At-Taubah-9:31)

 

 1.   Politeismo sa Pagmamahal. Ang pagpapakita ng pagmamahal sa iba na dapat ay para sa Allah lamang.  Sinabi ng Allah sa Banal na Qur'an:

 



 "At sa sangkatauhan ay may sumasamba sa iba bukod pa sa Allah. Minamahal nila ang mga ito katulad ng pagmamahal nila sa Allah."  (Al-Baqarah-2:165)

 

2.  Ash-Shirk Al-Ashgar (Maliit na Politeismo)

 

Ang maliit na politeismo ay Riyaa (Pakitang-tao o pagkukunwari), katulad ng sinabi ng Allah:

 



"Kaya, sinuman ang umaasang haharap sa kanyang Panginoon, hayaan siyang gumawa ng mabubuti at huwag magtambal sa pagsamba sa kanyang Panginoon." (Al-Kahf 18:110)

 

Ang sabi ng Sugo ng Allah: ‘Ang higit kong kinatatakutan sa inyo ay ang Shirk Al-Ashgar. Nang tanungin siya kung ano ito, siya ay nagsabi; ang nakakubling Shirk.’ (Ahmad, At-Tabarani, Bayhaqi).

 

"Ang Sugo ng Allah ay nagsabi:  Sinumang sumumpa sa pangalan ng iba maliban sa Allah  ay isang Mushrik (mga sumasamba sa diyus-diyusan)."

 

3.   Ash-Shirk Al-Khafi (Nakatagong Politeismo)

 

Ang nakatagong politeismo ay ipinaliwanag ng Sugo ng Allah:

 

الشِّرْكُ فِي هَذِه الأمَّة أخْفَى مِن دَبِيب النَّمْلَة السَّوْداء عَلَى صفاة سَوْداء فِي ظُلْمَةِ اللَّيْل.

 

"Ang di-nakikitang politeismo sa Ummah (sambayanang Muslim) na ito ay nakatago nang higit pa sa mga bakas ng itim na langgam sa itim na bato sa isang madilim na gabi."

 

Narito ang duá o panalangin sa paghingi ng tawad hinggil sa paggawa ng kasalanang ito.  Ayon sa pahayag ng Sugo ng Allah, ito ay:

 

اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بَكَ أنْ أُشْرِكَ بِكَ شَيْئاً وَأَنَا أَعْلَم وَأَسْتَغْفِرُكَ مِنَ الذَّنْبِ الذِي لا أَعْلَم.

 

"O Allah! Katotohanan ako ay nagpapakupkop sa Iyo laban sa pagbibigay katambal sa pagsamba sa Iyo samantalang nalalaman ko ito at ako ay nagsusumamo para sa Iyong kapatawaran sa mga  kasalanang hindi ko nalalaman."

 

 

KUFR   - KAWALAN NG PANINIWALA

 

 1. Al-Kufr Al-Akbar (Ang Malaking Pagtatakwil o di-Paniniwala)

 

Ang Kufr Al-Akbar ay ang tinatawag na malaking pagtatakwil o di-paniniwala. Sinumang gumawa nito ay lumabas sa Islam. Ang mga sumusunod ay mga uri ng Al-Kufr Al-Akbar:

 

 1. Kufr ng pagtatatwa – katulad ng sinabi ng Allah:

 



"At sino pa ba ang nakagagawa ng kamalian kaysa sa kanyang nagsasabi ng kasinungalingan laban sa Allah, o nagtatatwa sa katotohanan (na si Muhammad ay Sugo ng Allah, at ang doktrina ng Islamikong Pagsamba sa nag-iisang Diyos at itong Banal na Qur'an) kapag ito ay dumarating sa kanya?  Hindi ba't may lugar sa Impiyerno para sa mga di-naniniwala?" (Al-Ankabut-29:68)

 

 1. Kufr ng Pagmamataas – bagaman batid ang katotohanan:

 



"At tandaan noong Aming sinabi sa mga Anghel: magpatirapa kayo kay Adam at sila ay nagpatirapa maliban lamang kay Iblis (Si Satanas ay isa mga Jinn) siya ay tumanggi at nagmataas, at siya ay isa sa mga di-nananampalataya o sumuway sa Allah." (Al-Baqarah-2:34)

 

 1.    Kufr ng Pag-aalinlangan o Pagdududa – ang katibayan ay ang pahayag ng Allah:

 



 

"At siya ay pumunta sa kanyang hardin habang nasa kalagayan ng pagmamataas at di-paniniwala na di-makatarungan sa kanyang sarili.  Siya ay nagsabi; hindi ko tiyak o iniisip na ito ay mawawala at hindi ko iniisip na ang Oras ng Paghuhukom ay darating.  At kung tunay man akong makahahanap nang higit kaysa dito kapag ako ay nagbalik sa Kanya. Ang kanyang kasama ay nagsabi habang nakikipag-usap sa kanya.  Hindi ka ba naniniwala sa Kanya na lumikha sa iyo mula sa alabok at pagkatapos ay mula sa semilya at pagkatapos ay humubog sa iyo upang maging tao? Sa ganang akin, ako ay naniniwala na Siya ang Allah, ang aking Panginoon at wala akong itatambal na iba sa aking Panginoon " (Al-Kahf-18:35-38)

 

 1.   Kufr ng Pagwawalang-bahala – ang Allah ay nagsabi:

 



"…subali't yaong mga di-naniniwala ay lumayo at hindi alintana kung saan sila binigyang-babala." (Al-Ahqaf-46:3)

 

 1.    Kufr ng Pagkukunwari – ito ay pagpapakita at pagsasabi ng paniniwala subali't hindi tunay na naniniwala.  Ang Allah  ay nagsabi:

 



"Iyan ay dahilan na sila ay naniwala, at pagkatapos ay tumalikod sa kanilang paniniwala, kung gayon ang kanilang puso ay isinara, kaya di nila maunawaan." (Al-Munafiqun-63:3)

 

2.   Al Kufr Al-Ashgar (Maliit na di-paniniwala)

 

Ang ganitong di-paniniwala ay hindi naglalabas ng tao sa Islam.  Ito ay ang kawalan ng utang na loob katulad ng sinabi ng Allah:

 



"At ipinakita ng Allah ang halimbawa ng isang bayan na namamalaging payapa at ligtas at nasisiyahan, ang panustos ay dumarating dito nang masagana mula sa bawa't lugar. Nguni't ang mga tao dito ay nagtatwa at itinanggi nila ang mga biyaya ng Allah dahil sa kawalan ng utang na loob. Kaya ginawa ng Allah na malasap nito ang matinding pagkagutom at takot bilang ganti sa kanilang mga gawa." (An-Nahl-16:112)

 

 

NIFAAQ

 

PAGKUKUNWARI

 

Ang Nifaaq o Pagkukunwari ay may dalawang uri:

 

1 – Nifaaq Al-I'tiqaadi (Pagkukunwari sa paniniwala)

 

Ang pagkukunwari sa paniniwala ay may anim na uri.  Sinumang gumawa nito ay malulublob sa Apoy ng Impiyerno:

 

 1. Pagtatwa sa  Sugo ng Allah.

 

b.  Pagtalikod sa anumang bahagi na ipinahayag sa sangkatauhan.

 

 1. Pagkasuklam sa Sugo ng Allah.

 

 1. Pagkasuklam sa alinmang Banal na Mensahe (kapahayagan) na ipinahayag sa Sugo.

 

 1. Kasiyahan sa paninira sa Islam.

 

 1. Paghihinagpis o di-pagsang-ayon sa tagumpay na nakamit ng Islam.

 

2 – Nifaaq Al-Amali (Pagkukunwari sa Gawa)

 

Ang pagkukunwari sa gawa ay may limang uri katulad ng sinabi ng Sugo :

 

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ.

 

"Ang mga palatandaan ng isang mapagkunwari ay tatlo: (1) kapag siya ay nagsalita, siya ay nagsisinungaling; (2) kapag siya ay nangako, hindi siya tumutupad; (3) kapag siya ay pinagkatiwalaan, siya ay hindi nagiging matapat."

 

Sa isang Hadith,

 

وَإِذَا خَاصَمَ فَجَر. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَر.

 

"(4) Kapag siya  ay nakipagtalo o nakipag-away, siya ay nagiging salaula o mahalay; at (5) kapag siya ay nakipag-kasundo, siya ay nagiging taksil."

 

TAGHUT

 

ANG KAHULUGAN AT ANG MGA PINUNO NITO

 

Ang unang ipinag-utos ng Allah ay ang pagsamba lamang sa Kanya at ang pag-iwas o pagtatwa sa Taghut (lahat ng uri ng sinasamba maliban sa Allah). Ang Allah ay nagpahayag:

 



"At katotohanan, Kami ay nagpadala sa bawa't Ummah (pamayanan o bansa) ng Sugo na nagpahayag, ‘sumamba sa Allah lamang at umiwas sa Taghut (lahat ng uri ng sinasamba maliban sa Allah)’."  (An-Nahl- 16:36 )

 

Ang kahulugan ng pagtatwa sa Taghut ay ang maniwala sa kawalang-saysay, kawalang-halaga at kawalang-katotohanan ng anumang sinasamba maliban sa Allah. Dapat itong iwanan, kasuklaman, at isumpa ang mga tagasunod nito at isagawa ang pakikipaglaban sa kanilang gawain.

 

Ang kahulugan ng paniniwala sa Allah ay Siya lamang ang nag-iisang tunay na Diyos na dapat sambahin ng walang katambal. Nararapat ialay ang lahat ng uri ng pagsamba sa Allah lamang. Karagdagan pa rito, nararapat mahalin ang mga matatapat na tao sa pagsamba sa Allah at maging kaibigan sila. Nararapat din ninyong kamuhian ang mga tagasunod ng politeismo at makipaglaban sa kanilang ginagawa. Sa katunayan, ang pagsamba lamang sa Allah ay ang relihiyon ni Abraham.  Sinuman ang lumihis mula dito, ginawa lamang niyang hangal ang kanyang sarili. Ito ay isang magandang halimbawa para sa atin na ipinakita sa Banal na Qur'an:

 



"Tunay na mayroong napakahusay na halimbawa para sa inyo sa katauhan ni Abraham at yaong sumusunod sa kanya, noong kanilang sinabi sa kanilang kalipi: Katotohanan kami ay malaya sa anumang inyong sinasamba bukod sa Allah.  Kayo ay aming tinanggihan, at may labanang nagsimula sa pagitan namin at sa inyo, at pagkasuklam magpakailanman hanggang sa kayo ay maniwala sa Allah lamang." (Al-Mumtahana-60:4)

 

Ang Taghut ay isang malawak na kataga na tumutukoy sa lahat ng bagay na sinasamba maliban sa Allah. Ang pangma-ramihang katawagan nito ay Tawaaghit. Ang mga pangunahin o nangunguna sa mga Tawaaghit ay ang limang sumusunod:

 

 1. Ang isinumpang si Satanas na nag-aanyaya sa tao na sumamba ng maliban sa Allah. Ang patunay ay ang salita ng Allah sa Banal na Qur'an:

 



"Hindi ba't ipinag-utos Ko sa inyo, o anak ni Adam, na huwag ninyong sambahin si Satanas. Katotohanan siya ay isang tahasang kaaway sa inyo." (Yaasin 36:60)

 

 1. Ang pinuno na pinapalitan ang Batas ng Allah (Batas Islamiko). Ang patunay ay ang salita ng Allah sa Banal na Qur'an:

 



"Hindi mo ba nakikita yaong mga mapagkunwari na nag-aanking sila ay naniniwala sa ibinaba o ipinahayag sa iyo at sa mga ipinahayag sa mga nauna sa iyo, at nagnanais dumulog sa mga Taghut (maling pasya atbp.) upang humingi ng hatol o pagpapasya hinggil sa kanilang mga pinagtatalunan samantalang sila ay pinag-utusang tang-gihan ang mga ito. Subali't minimithi ni Satanas na iligaw sila ng landas." (An-Nisaa' 4:60)

 

 1. Ang isang taong nagbibigay pasya o hatol ng batas nang liban sa batas na ipinahayag ng Allah. Ang patunay ay ang ipinahayag sa Banal na Qur'an:

 



"…At sinumang hindi maghatol ayon sa ipinahayag ng Allah, magkagayon sila ay Kaafirun (mga di-nananam-palataya)."  (Al-Ma'idah 5:44)

 

 1. Sinumang nag-aangking may kahati siya sa Allah hinggil sa Ilm al-Ghaib (kaalaman hinggil sa mga di-nakikita, mga nakalingid atbp.). Ang patunay ay ang sabi ng Allah:

 



"(Tanging Siya lamang) ang nakababatid ng Al-Ghaib (mga di-nakikita), at wala Siyang pinakitaan ng Kanyang Ghaib maliban sa Sugo (mula sa sangkatauhan) na Kanyang pinili. Pagkatapos Siya ay lumikha ng mga pangkat ng mga tagabantay (mga Anghel) upang magmasid sa harapan niya at sa likuran niya (bilang tagapangalaga). (Al-Jinn 72:26-27)

 

At gayundin:

 



"At sa Kanya ang pagmamay-ari ng mga susi ng Ghaib; walang sinumang nakababatid ng mga ito maliban sa Kanya. At alam Niya kung ano ang nasa kalupaan at sa karagatan. Walang dahong napipigtal na hindi Niya batid. Walang isang katiting na butil sa dilim ng kalupaan o anumang sariwa o tuyo kundi (ang lahat ng mga ito) ay nakatala sa Malinaw na Talaan." (Al-An`am 6:59)

 

 1. Ang isang taong nagpapahintulot na sambahin siya bilang diyos bukod pa sa Allah. Ang patunay ay ang salita ng Allah:

 



"At kung sinuman sa kanila ang magsabi ng: 'Katotohanan ako ay isang ilah (diyos) bukod sa Kanya (Allah),' ang isang katulad  niya ay Aming papatawan ng Impiyerno. Sa ganito Namin binabayaran ang mga mapaggawa ng kasalanan."  (Al-Anbiya 21:29)

 

Nararapat malaman ng tao na hindi siya magiging tunay na naniniwala o nananampalataya maliban lamang kung kanyang itatwa at isumpa ang Taghut. Ang Allah ay nagsabi:

 



"Sinuman ang hindi maniwala sa Taghut, at maniwala sa Allah ay tunay na tumangan sa pinakamatatag na hawakang kailanma'y hindi mababali. Ang Allah ang Lubos na Naka-ririnig at Lubos na Maalam." (Al-Baqarah-2:256)

 

Ang tamang patnubay ay ang relihiyon na ipinadala ng Allah kay Muhammad. Ang pinakamatatag na hawakan ay ang pagpapatotoo o pagsaksi na walang tunay na Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ang pagsaksing ito ay kinapapalooban ng kapwa pagtatatwa at pagpapatunay: Ito ay pagtatatwa at pagtalikod sa anumang uri ng pagsamba sa iba maliban sa Allah, at ang pagpapatunay ng pagsamba lamang sa Allah – ang Isang Bukod-Tangi at walang anumang katambal.

 

Ang lahat ng papuri ay sa Allah lamang. Ang mga mabubuting gawa ay naisasakatuparan at naisasagawa lamang sa pamamagitan ng Kanyang biyaya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa Islam, mangyaring makipag-ugnayan sa mga sumusunod na tanggapan:

 

 

 

(ISCAG - Philippines)

Islamic Studies, Call & Guidance-Philippines

Congressional Road,  Salitran I,

Dasmarinas, Cavite

Philippines 

Tel. (0063 46) 416-3371 / Fax 506-1451

www.iscag.com

 

 

(IL&IO)

Islamic Library & Information Office

P.O. Main Box 52916

Stall-B, HL Commercial Building

Pandan Citicenter – Phase 1

Magalang Road, Angeles City

Philippines 

Tel. (0063 45) 887-4577

Email: weblikislm@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This book is edited by TT&ESS

Tagalog Translation & Editing Support Services