Imo je imole ati onaamo, aimokan si je okunkun ati anu, imo pelu igbagbo je agbega laye ati lorun, lilo imo ni eso re, ohun si ni ipinle imo ati erongba lori re, o je oranyan lori awon akeeko imo ki won maa sise too ohun ti won mo, ti won ba se bee, imo naa yio je abamo ati adanu fun won, onimimo ti kii ba lo imo re da gegebii abela ti o ntan imonle fun awon eniyan ti o si yo ara re.

Imo je imole ati onaamo, aimokan si je okunkun ati anu, imo pelu igbagbo je agbega laye ati lorun, lilo imo ni eso re, ohun si ni ipinle imo ati erongba lori re, o je oranyan lori awon akeeko imo ki won maa sise too ohun ti won mo, ti won ba se bee, ...

Osu Ramadan je osu nla, osu ti awon ilekun alujanna maa ndi sisi sile, ti awon ilekun ina si maa ndi titi pa, dajusaka, Olohun ti sadayanri osu yi pelu alekun ajulo nigbati o fi oru kan ti o loore ju egberun osu lo sibe, eleyi ni  oru lailatul kodiri, ohun naa ni oru kan ninu awon oru ojo mewa igbeyin,lati ara be ni Anabi( Ki ike ati ola Olohun maa ba) se maa ngbiyanju eleyi ti ko ni afiwe nibi mewa igbeyin lati lee ri oru naa, ti o ba je bee, o dowo musulumi lati maa se ojukokoro ti o lagbara lori iroro awon oru alalubarika naa , paapaajulo ise atipo nile Oluwa(Al-ihtikaf)  o je okan ninu awon ise 
ti o lola julo ninu awon oru wonyii.

Osu Ramadan je osu nla, osu ti awon ilekun alujanna maa ndi sisi sile, ti awon ilekun ina si maa ndi titi pa, dajusaka, Olohun ti sadayanri osu yi pelu alekun ajulo nigbati o fi oru kan ti o loore ju egberun osu lo sibe, eleyi ni oru lailatul kodiri ...

Ahon je idera kan ninu awon idera Olohun lori eru, o je dandan lori eru lati maa dupe idera yii pelu imaa so eto ti Olohun nibe, yio maa so kuro nibi ohun ti yio bi Olohun ninu, yio si maa tu sile nibi ohun ti yio yoo Olohun ninu. Atiwipe akolekan anabi(Ki ike ati ola Olohun maa baa) lori abala yii koja ohun ti a le fi enu so tan, dajudaju anabi ka siso ahon si ini gbogbo oore patapata, O si maa nse atenumo re fun awon ara ile re, paapaa julo, ohun ti o po julo ti o maa nmu awon eniyan wo ina ni itasegere ahon won, E yaa je ki a sora, E je ki a sora.

Ahon je idera kan ninu awon idera Olohun lori eru, o je dandan lori eru lati maa dupe idera yii pelu imaa so eto ti Olohun nibe, yio maa so kuro nibi ohun ti yio bi Olohun ninu, yio si maa tu sile nibi ohun ti yio yoo Olohun ninu. Atiwipe akolekan an ...

Ibasepo pelu awon okan lati jere won je imo ti o munadoko ti o nwa bukaata si ki omoniyan  dangajia nibe, eniti o fe se aseyege nibi ibasepo pelu awon okan gbodo mo awon kokoro ati ede ti o nsi okan, atiwipe ki o mo amodaju wipe, dajusaka,  gbogbo okan pata ni o ni kokoro tire, eleyiti o se wipe lairi, eniyan ko lee wo okan, ninu re ni ireerin muse ati ikoko bere salamo ati ifunni ni ebun, ati bee bee lo.

Ibasepo pelu awon okan lati jere won je imo ti o munadoko ti o nwa bukaata si ki omoniyan dangajia nibe, eniti o fe se aseyege nibi ibasepo pelu awon okan gbodo mo awon kokoro ati ede ti o nsi okan, atiwipe ki o mo amodaju wipe, dajusaka, gbogbo ok ...

Ojo jimoh je ojo ti o loore julo ninu ojo ti oorun nran nibe, ojo yii ni Olohun daa anabi Adamo, ojo yi si ni asiko igbende yio sele, o je ojo odun fun awon musulumi, lati idi eyi ni a se se awon alaamori kan lofin nibe, lara re ni; khutubah jimoh, iwe ati ifin lofinda oloorun didun sara, ati wiwo aso ti o rewa julo lo kii ati irisi ti o pe julo ati imaagbe oruko Olohun tobi nigbati a ba nlo kii, ati isunmo imaamu, ati ipa okan po lati gbo waasi ati irannileti.

Ojo jimoh je ojo ti o loore julo ninu ojo ti oorun nran nibe, ojo yii ni Olohun daa anabi Adamo, ojo yi si ni asiko igbende yio sele, o je ojo odun fun awon musulumi, lati idi eyi ni a se se awon alaamori kan lofin nibe, lara re ni; khutubah jimoh, i ...