facebookgoogle plustwitter

በሥዕል የተደገፈ | ሶላት | የኩሱፍና ኹሱፍ (የፀሐይና ጨረቃ ግርዶሽ) ሶላት

በሥዕል የተደገፈ | ሶላት | የኩሱፍና ኹሱፍ (የፀሐይና ጨረቃ ግርዶሽ) ሶላት

በሥዕል የተደገፈ | ሐጅ | ሐጅን የሚመለከት የትውውቅ መቅድም

በሥዕል የተደገፈ | ሐጅ | ሐጅን የሚመለከት የትውውቅ መቅድም

በሥዕል የተደገፈ | ሐጅ | የዑምራ ማእዘናት ዋጅቦችና ሱናዎች

በሥዕል የተደገፈ | ሐጅ | የዑምራ ማእዘናት ዋጅቦችና ሱናዎች

በሥዕል የተደገፈ | ሶላት | የሁለቱ ዒዶች ሶላት

በሥዕል የተደገፈ | ሶላት | የሁለቱ ዒዶች ሶላት

በሥዕል የተደገፈ | ጦሃራ (ንጽሕና) | ዉዱእ

በሥዕል የተደገፈ | ጦሃራ (ንጽሕና) | ዉዱእ

አስረጅ