ايمان به اسماء وصفات الهي مايه بزرگي دين وسبب وارد کردن بنده به بهشت است وخدا بندگان را براي مناجات اوبه اسماء وصفاتش فرا مي خواند لذا بايد هر مسلم اين اسما وصفات را بداند ومعاني آنها را در يابد

ايمان به اسماء وصفات الهي مايه بزرگي دين وسبب وارد کردن بنده به بهشت است وخدا بندگان را براي مناجات اوبه اسماء وصفاتش فرا مي خواند لذا بايد هر مسلم اين اسما وصفات را بداند ومعاني آنها را در يابد

بهشت کالاي گرانبهايي است که انسان ها به خاطر آن تلاش ميکنند، و کساني با چهره هاي نوراني و خندان  در آن هستند، و زيبايي آشکارا در آن است و حور عين. و جهنم، محل عذاب است، و نوشيدني داغ در آن است، و عذاب دردناكي دارد.هر کس بهشت را بشناسد در پي آن تلاش مي کند، و هر کس جهنم را بشناسد در فرار از آن مي کوشد

بهشت کالاي گرانبهايي است که انسان ها به خاطر آن تلاش ميکنند، و کساني با چهره هاي نوراني و خندان در آن هستند، و زيبايي آشکارا در آن است و حور عين. و جهنم، محل عذاب است، و نوشيدني داغ در آن است، و عذاب دردناكي دارد.هر کس بهشت را بشناسد در پي آن تلاش م ...

اي کساني که ايمان آورده ايد تقواي الله را پيشه کنيد وبدانيد که صبر وبردباري از ايمان انسان است وجايگاه صبر در ايمان انسان همانند سر در بدن وي مي باشد. پس هر که از نعمت صبر بي بهره ماند از يقين وايمان نيز محروم مي ماند.

اي کساني که ايمان آورده ايد تقواي الله را پيشه کنيد وبدانيد که صبر وبردباري از ايمان انسان است وجايگاه صبر در ايمان انسان همانند سر در بدن وي مي باشد. پس هر که از نعمت صبر بي بهره ماند از يقين وايمان نيز محروم مي ماند.

ده روز اول ماه ذي الحجه با برکت ترين اوقات هستند؛ زيرا اين ايام  مکانت بزرگي نزد الله متعال دارند و اين نشان دهنده محبت الله متعال نسبت به اين ايام و اهميت آن است. اين ده روز پر برکت هستند، و ثواب آن بسيار زياد است، و عقاب در آنها کم، منزلتي والا دارند، عبادات مختلفي در آن مشروع شده است، و الله متعال به آنها قسم ياد کرده و الله متعال فقط به چيزهاي با عظمت قسم ياد مي کند، و الله متعال اين ايام را برترين ايام دنيا قرار داده است.

ده روز اول ماه ذي الحجه با برکت ترين اوقات هستند؛ زيرا اين ايام مکانت بزرگي نزد الله متعال دارند و اين نشان دهنده محبت الله متعال نسبت به اين ايام و اهميت آن است. اين ده روز پر برکت هستند، و ثواب آن بسيار زياد است، و عقاب در آنها کم، منزلتي والا دار ...

کدام  يک از ما رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) را دوست ندارد؟ يقينا هيچکس، ولي آيا همه ما در اين ادعا صادقيم؟ ادعاي اينکه ما پيامبر را دوست داريم ادعايي آسان است و هر کس مي تواند چنين ادعا کند، ولي چگونه ثابت مي شود که اين ادعا صحيح است؟ با اتباع سنت پيامبر و پايبندي به سنت وي، و هر چه ما در اين ادعا راستگو تر باشيم به سنت هاي پيامبر پايبند تر خواهيم بود

کدام يک از ما رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) را دوست ندارد؟ يقينا هيچکس، ولي آيا همه ما در اين ادعا صادقيم؟ ادعاي اينکه ما پيامبر را دوست داريم ادعايي آسان است و هر کس مي تواند چنين ادعا کند، ولي چگونه ثابت مي شود که اين ادعا صحيح است؟ با اتباع ...