پنج بار در روز، مسلمانان تعظیم کنید برای خدا در نماز. راهنمای مبتدیان به نماز اسلامی. اطلاعات بیشتر در مورد نماز و بدانید  اركان، واجبات وسنتهاى نماز

پنج بار در روز، مسلمانان تعظیم کنید برای خدا در نماز. راهنمای مبتدیان به نماز اسلامی. اطلاعات بیشتر در مورد نماز و بدانید اركان، واجبات وسنتهاى نماز

آيا حج و هيبت آن را ديده اي؟ و ايمان مردم و شوق آنان به حج، و گروه هاي زيادي که براي تعظيم الله متعال و تکبير و شکر الله متعال مي آيند؟ چشم انداز حج چشم انداز عجيبي است و صحنه اي شگفت انگيز است، مؤمنان در آن خوشحالند، و موحدان به آن افتخار مي کنند، وغافلان از آن شگفت زده مي شوند اي مسلمانان حج براي شما چه معنايي دارد؟!

آيا حج و هيبت آن را ديده اي؟ و ايمان مردم و شوق آنان به حج، و گروه هاي زيادي که براي تعظيم الله متعال و تکبير و شکر الله متعال مي آيند؟ چشم انداز حج چشم انداز عجيبي است و صحنه اي شگفت انگيز است، مؤمنان در آن خوشحالند، و موحدان به آن افتخار مي کنند، و ...

حج یک وظیفه ضروری برای همه مسلمانان است که می توانید آن را جسمانی و مالی استطاعت است. حج و عمره چیست؟ اطلاعات بیشتر در مورد حج یاد بگیرید. فديه وهدى

حج یک وظیفه ضروری برای همه مسلمانان است که می توانید آن را جسمانی و مالی استطاعت است. حج و عمره چیست؟ اطلاعات بیشتر در مورد حج یاد بگیرید. فديه وهدى

امر به معرو ف ونهي از منکر امري مهم است، که بسياري از مردم از آن غفلت مي کنند، چقدر نتايج وخيم و بدي براي فرد و مجتمع در بر خواهد داشت اگر بعضي از طلاب علم و جوانان صالح از اين امر و مشارکت در ميادين مختلف جامعه کوتاهي کنند، و از امر اصلاح دوري جويند که شامل امر به معروف و نهي از منکر است؟

امر به معرو ف ونهي از منکر امري مهم است، که بسياري از مردم از آن غفلت مي کنند، چقدر نتايج وخيم و بدي براي فرد و مجتمع در بر خواهد داشت اگر بعضي از طلاب علم و جوانان صالح از اين امر و مشارکت در ميادين مختلف جامعه کوتاهي کنند، و از امر اصلاح دوري جويند ...

دين مبين اسلام ديني است که با فطرت و سرشت بشري همخواني دارد همان سرشتي که الله متعال خالق و آفريننده اين بشر خاکي او را بر آن خلق نموده و خود نيز اين دين را که برنامه زندگي اوست براي هدايتش فروفرستاده است.

دين مبين اسلام ديني است که با فطرت و سرشت بشري همخواني دارد همان سرشتي که الله متعال خالق و آفريننده اين بشر خاکي او را بر آن خلق نموده و خود نيز اين دين را که برنامه زندگي اوست براي هدايتش فروفرستاده است.