حج یک وظیفه ضروری برای همه مسلمانان است که می توانید آن را جسمانی و مالی استطاعت است. حج و عمره چیست؟ اطلاعات بیشتر در مورد حج یاد بگیرید. اركان وواجبات وسنتهاى حج

حج یک وظیفه ضروری برای همه مسلمانان است که می توانید آن را جسمانی و مالی استطاعت است. حج و عمره چیست؟ اطلاعات بیشتر در مورد حج یاد بگیرید. اركان وواجبات وسنتهاى حج

نماز جايگاه بزرگي در دل مؤمن دارد، و در همه حالات و زمان ها به آن پايبند است، ولي گاهي اوقات مشکلاتي براي انسان پيش مي آيد همانند مريضي، و شريعت اسلامي از اين حالات انسان غافل نشده و برايش احکامي را در نظر گرفته، و بيان کرده که چگونه فرد طهارت بگيرد، چگونه نماز بخواند، چگونه روزه بگيرد، و در همه امور براي وي تسهيلات بزرگي را در نظر گرفته است که نشان دهنده رحمت الله متعال و لطفش در تشريع مي باشد.

نماز جايگاه بزرگي در دل مؤمن دارد، و در همه حالات و زمان ها به آن پايبند است، ولي گاهي اوقات مشکلاتي براي انسان پيش مي آيد همانند مريضي، و شريعت اسلامي از اين حالات انسان غافل نشده و برايش احکامي را در نظر گرفته، و بيان کرده که چگونه فرد طهارت بگيرد، ...

زکات چیست؟

زکات چیست؟ "نگاهی به صدقه از ثروت خود را به آنها را پاک و خالص آنها را". اطلاعات بیشتر در مورد زکات یاد بگیرید. زكات برآمده از زمين

وسايل ارتباطي امروزي وکانال هاي متعدد، تاثير زيادي بر شکل گيري فکر فرزندان و خانواده و همه مچتمع دارد؛ و اين بدين خاطر است که وسايل ارتباطي امروزي از تبليغات و تشويق و برانگيختن افراد استفاده مي کنند، بنابراين لازم است که اين وسايل ارتباطي به نحوه صحيح به کار گرفته شوند، و منبري براي دعوت و نشر ارزش هاي اسلامي صحيح باشند.

وسايل ارتباطي امروزي وکانال هاي متعدد، تاثير زيادي بر شکل گيري فکر فرزندان و خانواده و همه مچتمع دارد؛ و اين بدين خاطر است که وسايل ارتباطي امروزي از تبليغات و تشويق و برانگيختن افراد استفاده مي کنند، بنابراين لازم است که اين وسايل ارتباطي به نحوه صح ...

ياد الله متعال براي قلب همانند آب براي ماهي است، چگونه ماهي مي تواند آب را ترک کند؟ دين اسلام به ارتباط هر فرد مسلمان با پروردگارش تاکيد مي کند؛ تا وجودش را زنده گرداند، و قلبش را پاکيزه گرداند، و از وي کمک و توفيق بطلبد؛ و بدين خاطر قرآن و سنت پيامبر تشويق به زياد ذکر کردن الله متعال کرده اند، و براي هر وقت، ذکري را قرار داده اند

ياد الله متعال براي قلب همانند آب براي ماهي است، چگونه ماهي مي تواند آب را ترک کند؟ دين اسلام به ارتباط هر فرد مسلمان با پروردگارش تاکيد مي کند؛ تا وجودش را زنده گرداند، و قلبش را پاکيزه گرداند، و از وي کمک و توفيق بطلبد؛ و بدين خاطر قرآن و سنت پيامب ...