“Nëse ndien nevojë për t’u martuar dhe i frikësohet vështirësisë për veten e tij, atëherë i jep përparësi martesës sepse atë e ka obligim dhe domosdoshmëri dhe kjo i përngjan shpenzimit për veten e tij. E nëse nuk frikësohet, atëherë i jep përparësi haxhit ngase martesa për të është e preferuar prandaj nuk i jepet përparësi para haxhit të cilin e ka obligim.”

“Nëse ndien nevojë për t’u martuar dhe i frikësohet vështirësisë për veten e tij, atëherë i jep përparësi martesës sepse atë e ka obligim dhe domosdoshmëri dhe kjo i përngjan shpenzimit për veten e ti ...

me gjithë kujdesin për veprat e mira dhe qenien e tyre gjenerata më e mirë islame nuk e kishin traditë që ta bënin këtë umre pas haxhit. Kjo umre, në të vërtetë, është transmetuar në një rast të veçantë që i ka ndodhur Aishes

me gjithë kujdesin për veprat e mira dhe qenien e tyre gjenerata më e mirë islame nuk e kishin traditë që ta bënin këtë umre pas haxhit. Kjo umre, në të vërtetë, është transmetuar në një rast të veçan ...

     Muaji Sheval është veçuar për shkak se në të shtohet dëshira për ushqim pasi që ai vjen pas agjërimit e me këtë agjërimi është më i vështirë dhe shpërblimi për të është më i madh.

     Muaji Sheval është veçuar për shkak se në të shtohet dëshira për ushqim pasi që ai vjen pas agjërimit e me këtë agjërimi është më i vështirë dhe shpërblimi për të është më i m ...

rruzulli tokësor a gjendet në qiellin e dunjasë apo nën të, duke e ditur se i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ve selem) është ngjitur në qiell, kurse të ngjiturit nuk ndodh veç se prej poshtë lartë?”

rruzulli tokësor a gjendet në qiellin e dunjasë apo nën të, duke e ditur se i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ve selem) është ngjitur në qiell, kurse të ngjiturit nuk ndodh veç se prej poshtë l ...

  Në betejën  e Bedrit Allahu i lartësuar e shkatërroi parinë e fisit Kurejsh dhe ata u hodhën në pusin e Bedrit të quajtur El Kalib. Pasi që përfundoi beteja, i Dërguari i Allahut qëndroi buzë kalibit dhe i thirri jobesimtarët të vdekur, që ishin hedhur aty, me emrat e tyre, duke thënë:

  Në betejën  e Bedrit Allahu i lartësuar e shkatërroi parinë e fisit Kurejsh dhe ata u hodhën në pusin e Bedrit të quajtur El Kalib. Pasi që përfundoi beteja, i Dërguari i Allahut qëndroi b ...