" "
     Por, nëse thërret ikameti dhe ai është në klasën ku mbahet provimi dhe ende nuk e ka përfunduar, atëherë arsyetohet në lënien e namazit me xhemat. Ky rast është i njëjtë me rastet të cilat i kanë përmendur dijetarët e fikhut, me anë të cilave arsyetohet njeriu për lënien e namazit me xhemat, ngase rezulton nga dalja e tij prej provimit mos kalimi i tij apo mangësia në notë dhe kjo përbën për studentin një vështirësi të madhe.

     Por, nëse thërret ikameti dhe ai është në klasën ku mbahet provimi dhe ende nuk e ka përfunduar, atëherë arsyetohet në lënien e namazit me xhemat. Ky rast është i njëjtë me ra ...

     Muaji Sheval është veçuar për shkak se në të shtohet dëshira për ushqim pasi që ai vjen pas agjërimit e me këtë agjërimi është më i vështirë dhe shpërblimi për të është më i madh.

     Muaji Sheval është veçuar për shkak se në të shtohet dëshira për ushqim pasi që ai vjen pas agjërimit e me këtë agjërimi është më i vështirë dhe shpërblimi për të është më i m ...

“Nëse ndien nevojë për t’u martuar dhe i frikësohet vështirësisë për veten e tij, atëherë i jep përparësi martesës sepse atë e ka obligim dhe domosdoshmëri dhe kjo i përngjan shpenzimit për veten e tij. E nëse nuk frikësohet, atëherë i jep përparësi haxhit ngase martesa për të është e preferuar prandaj nuk i jepet përparësi para haxhit të cilin e ka obligim.”

“Nëse ndien nevojë për t’u martuar dhe i frikësohet vështirësisë për veten e tij, atëherë i jep përparësi martesës sepse atë e ka obligim dhe domosdoshmëri dhe kjo i përngjan shpenzimit për veten e ti ...

rruzulli tokësor a gjendet në qiellin e dunjasë apo nën të, duke e ditur se i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ve selem) është ngjitur në qiell, kurse të ngjiturit nuk ndodh veç se prej poshtë lartë?”

rruzulli tokësor a gjendet në qiellin e dunjasë apo nën të, duke e ditur se i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ve selem) është ngjitur në qiell, kurse të ngjiturit nuk ndodh veç se prej poshtë l ...

     Gazeta “The Independent” ka cituar një raport të zgjeruar i cili ka bërë studimin e këtij fenomeni, që edhe përkundër sulmit ndaj Islamit pas përhapjes së asaj që u përshkrua si “Islami i dhunshëm në botë në vitet e fundit”, megjithatë mijëra britanikë përqafojnë këtë fe për çdo vit.

     Gazeta “The Independent” ka cituar një raport të zgjeruar i cili ka bërë studimin e këtij fenomeni, që edhe përkundër sulmit ndaj Islamit pas përhapjes së asaj që u përshkrua ...