அழகிய முறையில் திட்டமிட்டு செயலாற்றும் அல்லாஹ்வுக்கே புகழ் அனைத்தும் உரியன. (ஸலாத் எனும்) கருணை​யும், (ஸலாம் எனும்) ஈடேற்றமும், நரகத்தை விட்டும் அச்சமூட்டவும், சுவனத்தைக் கொண்டு நன்மாராயம் கூறவும் வந்துதித்த எங்கள் நபி முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் மீதும், அவர்களுடைய கிளையார்கள், தோழர்கள் அனைவர் மீதும் உண்டாவதாக.

அழகிய முறையில் திட்டமிட்டு செயலாற்றும் அல்லாஹ்வுக்கே புகழ் அனைத்தும் உரியன. (ஸலாத் எனும்) கருணை​யும், (ஸலாம் எனும்) ஈடேற்றமும், நரகத்தை விட்டும் அச்சமூட்டவும், சுவனத்தைக் கொண்டு நன்மாராயம் கூறவும் வந் ...

فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ  يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ

فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ  يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِن ...

இறை நிராகரிப்பு
(குப்ரு பற்றிய விளக்கம்)

இறை நிராகரிப்பு (குப்ரு பற்றிய விளக்கம்)

fpNuf;fHfs; ngz;fis tpahghug; nghUl;fshfNt fUjpdH. mtHfSf;nfd ve;j cupikAk; fpilahJ. cupikfs; midj;Jk; Mz;fSf;Nf vd;wdH. ,d;Dk; mg;ngz;fSf;Fr; nrhj;Jupik> nfhLf;fy;> thq;fy; Nghd;w cupikfs; jLf;fg; gl;bUe;jd. mtHfspy; gpugy;akhd jj;JtQhdpahd rhf;uB];  vd;gtd;  ngz;f s; ,Ug;gJ cyfpd; tPo;r;rpf;F kpfg;ngUk; %y fhuzkhFk;. NkYk; ngz;fs; tp\ kuj;jpw;F xg;ghdtHfs;. mk;kuj;jpd; Gwj; Njhw;wk; mofhf ,Uf;Fk;. vdpDk; mj d; fdpfis rpl;Lf;FUtpfs; jpd;wTlNdNa ,we;JtpLfpd;wd vd;W $wpAs;shd;.

fpNuf;fHfs; ngz;fis tpahghug; nghUl;fshfNt fUjpdH. mtHfSf;nfd ve;j cupikAk; fpilahJ. cupikfs; midj;Jk; Mz;fSf;Nf vd;wdH. ,d;Dk; mg;ngz;fSf;Fr; nrhj;Jupik> nfhLf;fy;> thq;fy; Nghd;w cupikfs; jLf; ...

சுன்னாவை பாதுகாப்பதில்   சஹாபாக்களின் பங்கு
PART-01

சுன்னாவை பாதுகாப்பதில் சஹாபாக்களின் பங்கு PART-01