Ang kalagayan ng mga kababaihan mula noong unang panahon: Ang mga Babae noong panahon bago dumating ang Islam sa Arabong Lipunan; Ang mga taga India; Ang mga taga Tsina; Ang mga taga Griyego; Ang mga taga Romano; Ang mga Tradisyunal na lipunan ng mga Hudyo; Sa mga Tradisyunal na lipunan ng mga Kristiyano; at mula sa mga Modernong Lipunan na walang kaugnayan sa relihiyon.

Ang kalagayan ng mga kababaihan mula noong unang panahon: Ang mga Babae noong panahon bago dumating ang Islam sa Arabong Lipunan; Ang mga taga India; Ang mga taga Tsina; Ang mga taga Griyego; Ang mga ...

Yaong naging masunurin sa Sugo, ang Propetang hindi marunong bumasa at sumulat na kanilang matatagpuang nakasulat sa kanilang Tawrat at sa Injeel na nag-uutos sa kanila ng kabutihan at nagbabawal sa kanila ng mga kasamaan, kanyang ipinahintulot sa kanila bilang marapat ang mga bagay na mabuti at nagbabawal sa kanila bilang di-marapat ang Khabā’ith (lahat ng uri ng kasamaan), sila ay kanyang pinalaya sa anumang hirap na pasanin at mula sa mga sakal (o tanikala) na nakagapos sa kanila. Kaya, yaong naniwala sa kanya at nagbigay parangal sa kanya at tumulong sa kanya at sundin ang liwanag (ng Qur’ān) na ipinahayag sa kanya at sila yaong magsisitagumpay.

Yaong naging masunurin sa Sugo, ang Propetang hindi marunong bumasa at sumulat na kanilang matatagpuang nakasulat sa kanilang Tawrat at sa Injeel na nag-uutos sa kanila ng kabutihan at nagbabawal sa k ...

Kapag ang pag-aayuno ay isinagawa nang dahil sa matapat na pananampalataya, buong-pusong pagtupad nang walang bahid na pag-aalinlangan sa biyaya nito, ang mga nakaraang kasalanan ay patatawarin ng Allah.

Kapag ang pag-aayuno ay isinagawa nang dahil sa matapat na pananampalataya, buong-pusong pagtupad nang walang bahid na pag-aalinlangan sa biyaya nito, ang mga nakaraang kasalanan ay patatawarin ng All ...

laban sa aming masasamang gawain at sa lahat ng kasamaan ng aming mga sarili. Sinumang ginabayan ng Allah sa tamang landas, walang sinumang makapagliligaw sa kanya, at sinumang hinayaang maligaw ng Allah, walang sinumang makapaggagabay sa kanya.  Ako ay sumasaksi na walang ibang tunay na diyos na dapat sambahin maliban lamang sa Allah, ang Nag-iisa, ang walang katambal.  At ako ay sumasaksi na si

laban sa aming masasamang gawain at sa lahat ng kasamaan ng aming mga sarili. Sinumang ginabayan ng Allah sa tamang landas, walang sinumang makapagliligaw sa kanya, at sinumang hinayaang maligaw ng Al ...

Bilang Muslim, dapat nating bigyan ng pansin ang ilang mahahalagang bagay hinggil sa itinakdang pag-aayuno tuwing buwan ng Ramadan upang malaman ang kahalagahan nito at ang mga biyayang makakamtan sa matapat na pagtupad nito .

Bilang Muslim, dapat nating bigyan ng pansin ang ilang mahahalagang bagay hinggil sa itinakdang pag-aayuno tuwing buwan ng Ramadan upang malaman ang kahalagahan nito at ang mga biyayang makakamtan sa ...