Dumating ang Islam upang pagtibayin na ang pagkadiyos ay kay Allah lamang. At ang Kanyang mga pagpapala ay ipinagkakaloob Niya ng pantay-pantay sa sangkatauhan anupa't walang superyoridad ang isang tao sa kanyang kapuwa maliban sa Taqwa (pagkakaroon ng Takot sa Panginoon ). Dumating din ang Islam upang hadlangan ang pagkakaroon ng pagtatangi-tangi sa iba't-ibang antas ng lipunan at upang patatagin ang pagkakapantay-pantay sa mga karapatan at mga alituntuning pinaiiral sa iba't-ibang lahi – mapalalaki man o mapababae. Ang sabi ni Allah:

Dumating ang Islam upang pagtibayin na ang pagkadiyos ay kay Allah lamang. At ang Kanyang mga pagpapala ay ipinagkakaloob Niya ng pantay-pantay sa sangkatauhan anupa't walang superyoridad ang isang ta ...

Katotohanang ang Islam ang siyang relihiyon ng kaligayahan sa mundo at sa Huling Araw; kaya ipinapaliwanag nito sa sangkatauhan ang landas ng kaligayahan para sa pang-indibidwal, pangpamilya, panlipunan at pangrelihiyon na kabuhayan, samakatuwid hindi kinikilala nito ang kawalan ng katarungan, awayan at pagkapoot sa lahat ng mga lipunang pantao, at tunay na ang mga nasasaksihan na kasamaan ng mga tao na siyang nananaig sa mundo sa kasalukuyang panahon ay bunsod ng paglayo sa tunay na diwa ng Islam.

Katotohanang ang Islam ang siyang relihiyon ng kaligayahan sa mundo at sa Huling Araw; kaya ipinapaliwanag nito sa sangkatauhan ang landas ng kaligayahan para sa pang-indibidwal, pangpamilya, panlipun ...

Ang sumusunod na salin ng aklat "Sino ang Unggoy?" ay bilang patotoo sa pagka-makatotohanan sa pananampalataya ng mga Muslim hinggil sa pinagmulan ng mga tao. Ito ay mahalaga at kakailanganing aklat para sa lahat ng nangangarap na maintindihan ang konseptong pinagmulan ng buhay ng tao ayon sa Islam. Ito ay para sa lahat ng mga estudyante o mag-aaral.

Ang sumusunod na salin ng aklat "Sino ang Unggoy?" ay bilang patotoo sa pagka-makatotohanan sa pananampalataya ng mga Muslim hinggil sa pinagmulan ng mga tao. Ito ay mahalaga at kakailanganing aklat p ...

Walang diyos (na karapat-dapat sambahin) maliban sa Allah, tanging Siya lamang. Wala Siyang katambal. Sa Kanya lamang ang paghahari at sa Kanya lamang nauukol ang pagpupuri. At Siya ay may kakayahan sa lahat ng bagay.Walang kapangyarihan at walang lakas kundi sa pamamagitan ng Allah. Walang diyos (na karapat-dapat sambahin) maliban sa Allah, at hindi kami sumasamba maliban sa Kanya lamang. Angkin Niya ang pagpapala at angkin din Niya ang biyaya at sa Kanya lamang nauukol ang mainam na papuri. Walang diyos (na karapat-dapat sambahin) maliban sa Allah, iukol para sa Kanya ang tapat na Pananampalataya, kasuklaman man ito ng mga hindi nananampalataya. O Allah, walang makapipigil sa Iyong pagkakalooban at walang makapagbibigay kapag pinigilan Mo. At hindi makapagbibigay ng kapakinabangan sa taong may magandang kapalaran ang magandang kapalaran sapagkat sa Iyo ito nanggagaling.

Walang diyos (na karapat-dapat sambahin) maliban sa Allah, tanging Siya lamang. Wala Siyang katambal. Sa Kanya lamang ang paghahari at sa Kanya lamang nauukol ang pagpupuri. At Siya ay may kakayahan s ...

Ang karamutan  sa salapi at pagtanggi sa mga nangangailangan, samantalang dumadami sila sa Ramadan, sa kabila na ang gantimpala ng pagkakawanggawa sa ganitong mga pagkakataon ay ginagawaran nang paulit-ulit.

Ang karamutan  sa salapi at pagtanggi sa mga nangangailangan, samantalang dumadami sila sa Ramadan, sa kabila na ang gantimpala ng pagkakawanggawa sa ganitong mga pagkakataon ay ginagawaran nang ...