Ang lahat ng papuri ay sa Allah lamang, ang Panginoon ng santinakpan. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos maliban sa Allah, Siya ay walang katambal at ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad, (SAWS)

Ang lahat ng papuri ay sa Allah lamang, ang Panginoon ng santinakpan. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos maliban sa Allah, Siya ay walang katambal at ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad, (SAWS ...

: Ang katagang Rabb ay kadalasang isinasalin ng iba bilang katumbas ng salitang Panginoon (Lord). Subali't, bukod sa katotohanang ang huli ay isang katagang ginamit sa Bibliya, ang katagang ito ay ginagamit din kapag tinutukoy si Propeta Hesus (

: Ang katagang Rabb ay kadalasang isinasalin ng iba bilang katumbas ng salitang Panginoon (Lord). Subali't, bukod sa katotohanang ang huli ay isang katagang ginamit sa Bibliya, ang katagang ito ay gin ...

Ang kalagayan ng mga kababaihan mula noong unang panahon: Ang mga Babae noong panahon bago dumating ang Islam sa Arabong Lipunan; Ang mga taga India; Ang mga taga Tsina; Ang mga taga Griyego; Ang mga taga Romano; Ang mga Tradisyunal na lipunan ng mga Hudyo; Sa mga Tradisyunal na lipunan ng mga Kristiyano; at mula sa mga Modernong Lipunan na walang kaugnayan sa relihiyon.

Ang kalagayan ng mga kababaihan mula noong unang panahon: Ang mga Babae noong panahon bago dumating ang Islam sa Arabong Lipunan; Ang mga taga India; Ang mga taga Tsina; Ang mga taga Griyego; Ang mga ...

Ang pagpupuri ay para sa Allah lamang na Siyang nagtakda sa mga dahilan ng mga nagaganap sa Sanglibutan, at Kanyang inaalintana kung minsan ang mga dahilan na ito, upang ito ay hindi ipagpalagay ng mga tao bilang mga diyus-diyusan, at Kanyang isinaalang-alang ang mga kadahilanang ito at ang mga kaganapan nito batay sa Kanyang mga naitakdang tuparin, kaya walang anumang bagay na maaring maglaho dito nang walang nakatakdang layunin. Ang pagpapala at kapayapaan ay mapasa sinumang isinugo, bilang isang habag sa lahat ng daigdig, upang sila ay maging kagiliw-giliw sa Allah….Ang sumunod dito:

Ang pagpupuri ay para sa Allah lamang na Siyang nagtakda sa mga dahilan ng mga nagaganap sa Sanglibutan, at Kanyang inaalintana kung minsan ang mga dahilan na ito, upang ito ay hindi ipagpalagay ng mg ...

ng Allah ay madalas ay matiyagang nagsusumikap sa pagsasamba sa sampung huling araw ng Ramadan na hindi niya pangkaraniwang ginagawa sa ibang panahon katulad ng pagdadasal, pagbabasa ng Qur’an at mga du’a (pagsusumamo).

ng Allah ay madalas ay matiyagang nagsusumikap sa pagsasamba sa sampung huling araw ng Ramadan na hindi niya pangkaraniwang ginagawa sa ibang panahon katulad ng pagdadasal, pagbabasa ng Qur’an at mga ...