: Ang katagang Rabb ay kadalasang isinasalin ng iba bilang katumbas ng salitang Panginoon (Lord). Subali't, bukod sa katotohanang ang huli ay isang katagang ginamit sa Bibliya, ang katagang ito ay ginagamit din kapag tinutukoy si Propeta Hesus (

: Ang katagang Rabb ay kadalasang isinasalin ng iba bilang katumbas ng salitang Panginoon (Lord). Subali't, bukod sa katotohanang ang huli ay isang katagang ginamit sa Bibliya, ang katagang ito ay ginagamit din kapag tinutukoy si Propeta Hesus (

Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay sa Allah lamang, na Siyang nagkaloob ng parangal sa Kanyang mga Wali (Tagapagtanggol) sa pamamagitan ng kapaki-pakinabang na kaalaman at mabuting gawa, kaya ginawa Niyang kabilang sa naging bunga ng kanilang kaalaman ay ang taimtim na pagkatakot sa Kanya at pagbalik-loob sa Kanya, nang dahil sa kaalamang ito ang ilan sa lipon nila ay itinaas Niya sa pinakamataas na antas ng t

Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay sa Allah lamang, na Siyang nagkaloob ng parangal sa Kanyang mga Wali (Tagapagtanggol) sa pamamagitan ng kapaki-pakinabang na kaalaman at mabuting gawa, kaya ginawa Niyang kabilang sa naging bunga ng kanilang k ...

Katotohanang ang Islam ang siyang relihiyon ng kaligayahan sa mundo at sa Huling Araw; kaya ipinapaliwanag nito sa sangkatauhan ang landas ng kaligayahan para sa pang-indibidwal, pangpamilya, panlipunan at pangrelihiyon na kabuhayan, samakatuwid hindi kinikilala nito ang kawalan ng katarungan, awayan at pagkapoot sa lahat ng mga lipunang pantao, at tunay na ang mga nasasaksihan na kasamaan ng mga tao na siyang nananaig sa mundo sa kasalukuyang panahon ay bunsod ng paglayo sa tunay na diwa ng Islam.

Katotohanang ang Islam ang siyang relihiyon ng kaligayahan sa mundo at sa Huling Araw; kaya ipinapaliwanag nito sa sangkatauhan ang landas ng kaligayahan para sa pang-indibidwal, pangpamilya, panlipunan at pangrelihiyon na kabuhayan, samakatuwid hind ...

Ang kalagayan ng mga kababaihan mula noong unang panahon: Ang mga Babae noong panahon bago dumating ang Islam sa Arabong Lipunan; Ang mga taga India; Ang mga taga Tsina; Ang mga taga Griyego; Ang mga taga Romano; Ang mga Tradisyunal na lipunan ng mga Hudyo; Sa mga Tradisyunal na lipunan ng mga Kristiyano; at mula sa mga Modernong Lipunan na walang kaugnayan sa relihiyon.

Ang kalagayan ng mga kababaihan mula noong unang panahon: Ang mga Babae noong panahon bago dumating ang Islam sa Arabong Lipunan; Ang mga taga India; Ang mga taga Tsina; Ang mga taga Griyego; Ang mga taga Romano; Ang mga Tradisyunal na lipunan ng mga ...

Isang dakilang tungkulin ng bawa't Muslim ang makibahagi sa pagpapalaganap ng relihiyong Islam, ang pinagpalang relihiyon para sa sangkatauhan. Kaya naman, ako ay nagsalin ng isang mahalagang paksa tungkol sa Islam batay sa isang magandang lathalain ng isang mapitagan at kilalang paham sa Islam na si Sheikh Tamimi. Tinalakay niya sa aklat na ito ang tunay na

Isang dakilang tungkulin ng bawa't Muslim ang makibahagi sa pagpapalaganap ng relihiyong Islam, ang pinagpalang relihiyon para sa sangkatauhan. Kaya naman, ako ay nagsalin ng isang mahalagang paksa tungkol sa Islam batay sa isang magandang lathalain ...