Odun itunu aawe je okan ninu odun meji ti Olohun Oba Alekeola se ni eto fun awa musulumi lati fi maa dupe oore re ti a o le ka tan lewa lori lati ara iroro igba aawe osu nla(osu Ramadan) ati sise awon oniranran ijosin fun-un ninu re ni irorun.

Odun itunu aawe je okan ninu odun meji ti Olohun Oba Alekeola se ni eto fun awa musulumi lati fi maa dupe oore re ti a o le ka tan lewa lori lati ara iroro igba aawe osu nla(osu Ramadan) ati sise awon oniranran ijosin fun-un ninu re ni irorun.

Imo je imole ati onaamo, aimokan si je okunkun ati anu, imo pelu igbagbo je agbega laye ati lorun, lilo imo ni eso re, ohun si ni ipinle imo ati erongba lori re, o je oranyan lori awon akeeko imo ki won maa sise too ohun ti won mo, ti won ba se bee, imo naa yio je abamo ati adanu fun won, onimimo ti kii ba lo imo re da gegebii abela ti o ntan imonle fun awon eniyan ti o si yo ara re.

Imo je imole ati onaamo, aimokan si je okunkun ati anu, imo pelu igbagbo je agbega laye ati lorun, lilo imo ni eso re, ohun si ni ipinle imo ati erongba lori re, o je oranyan lori awon akeeko imo ki won maa sise too ohun ti won mo, ti won ba se bee, ...

Dajudaju, imaa se ironu nipa awon aami Olohun ati agbara re ti o wa laye, yio jogun inigbagbo si agbara Olohun ati ije okansoso re fun eru ni aye yii, niti paapaa, Olohun Oba ti ogbongbon ti o tobi ti se wa lojukokoro eleyii ninu tiira re, O si pase imaa wo eda sanmo ati ile ati oke ati bee bee lo ninu awon aami re, ki awon eru le mo wipe, dajudaju, aye yi ni eleda ti o nseto re, atipe, oun naa ni oba aaso ti o leto lati maa josin fun.

Dajudaju, imaa se ironu nipa awon aami Olohun ati agbara re ti o wa laye, yio jogun inigbagbo si agbara Olohun ati ije okansoso re fun eru ni aye yii, niti paapaa, Olohun Oba ti ogbongbon ti o tobi ti se wa lojukokoro eleyii ninu tiira re, O si pase ...

 .Odun ileya je odun ifemijin, odun orenta ati aanu fun awon alaini ,odun ti ogunlogo awon musulumi ma nkora jo lati se eleyi ti o tobi julo ninu awon  aami esin ti a mo si hajj. Ore toretore a maa han ni odun ileya lati ara pipa eran odun ati gungunran fun iwasumo Olohun ti ola re ga ati fifi tore fun awon alaini ati talaka.

.Odun ileya je odun ifemijin, odun orenta ati aanu fun awon alaini ,odun ti ogunlogo awon musulumi ma nkora jo lati se eleyi ti o tobi julo ninu awon aami esin ti a mo si hajj. Ore toretore a maa han ni odun ileya lati ara pipa eran odun ati gungun ...

Iberu Olohun ni asoole Olohun fun awon eni isaaju ati eni igbeyin, o si je ipepe awon anabi, ati idanimo awon aayo Olohun, paapaa iberu  ni ki eru  gbe gagaa di ara re nibi  ohun ti o npaya ti o nsa fun. Eniti o npaya Olohun ni eniti o gbe odi isoo ti o lagbara ninu itele ase Olohun di ara re kuro nibi iya Olohun, O o ri ni eniti yio maa jinna si awon nkan eewo, yio si maa se alapantete nibi awon daadaa sise, yio wa maa semi ifayabale alayo, owo re yio si tee ipo nla ti o ga ni orun.

Iberu Olohun ni asoole Olohun fun awon eni isaaju ati eni igbeyin, o si je ipepe awon anabi, ati idanimo awon aayo Olohun, paapaa iberu ni ki eru gbe gagaa di ara re nibi ohun ti o npaya ti o nsa fun. Eniti o npaya Olohun ni eniti o gbe odi isoo t ...