Odun itunu aawe je okan ninu odun meji ti Olohun Oba Alekeola se ni eto fun awa musulumi lati fi maa dupe oore re ti a o le ka tan lewa lori lati ara iroro igba aawe osu nla(osu Ramadan) ati sise awon oniranran ijosin fun-un ninu re ni irorun.

Odun itunu aawe je okan ninu odun meji ti Olohun Oba Alekeola se ni eto fun awa musulumi lati fi maa dupe oore re ti a o le ka tan lewa lori lati ara iroro igba aawe osu nla(osu Ramadan) ati sise awon oniranran ijosin fun-un ninu re ni irorun.

Kosi isinmi beeni kosi ifayabale fun eru ayafi ki o ni igbagbo si ebubu Olohun ati kadara re, eleyi ni ki o gbagbo wipe ohun ti Olohun ba fe ki o se, ni yio se,ohun ti ko baa fe ki o se,ki yio se,atiwipe, dajudaju, ti gbogbo aye yii ba parapo lori atifi inira kan-an, won ko lee se bee, ayafi ohun ti Olohun ba ti ko sile le lori, ni idakeji, ti won baa korajo lati se e ni anfaani, won ko le se bee, ayafi ohun ti Olohun ba ti ko sile fun-un.

Kosi isinmi beeni kosi ifayabale fun eru ayafi ki o ni igbagbo si ebubu Olohun ati kadara re, eleyi ni ki o gbagbo wipe ohun ti Olohun ba fe ki o se, ni yio se,ohun ti ko baa fe ki o se,ki yio se,atiwipe, dajudaju, ti gbogbo aye yii ba parapo lori at ...

Iranti Olohun(Asikiri) fun okan da gegebi omi fun eja, bawo ni eja se maa semi laisi omi? dajusaka, esin to duro deede ti gbewalongbe wipe ki musulumi maa sopo maa Oluwa re ki okan re le ba je alaaye ati lati tun maa se afomo ati imototo emi, ati lati maa

Iranti Olohun(Asikiri) fun okan da gegebi omi fun eja, bawo ni eja se maa semi laisi omi? dajusaka, esin to duro deede ti gbewalongbe wipe ki musulumi maa sopo maa Oluwa re ki okan re le ba je alaaye ati lati tun maa se afomo ati imototo emi, ati lat ...

Gbogbo eda ni o ni bukaata si Oluwa won nibi gbigba ohun ti yio se won ni anfaani ati titi ohun ti yio niwon lara danu, lati tun esin  ati aye won se, awon eru ki pasofo nibi adanwo ti yio so won di eniti yio maa ni bukaata si Oluwa won ni gbogbo igba, lati ara bee ni Olohun se se adua sise lofin,ti o si fi lele awon eko , mojemu ati awon asiko gbigba adua, ti o je wipe adua yio sumo gbigba nibe.

Gbogbo eda ni o ni bukaata si Oluwa won nibi gbigba ohun ti yio se won ni anfaani ati titi ohun ti yio niwon lara danu, lati tun esin ati aye won se, awon eru ki pasofo nibi adanwo ti yio so won di eniti yio maa ni bukaata si Oluwa won ni gbogbo igb ...

Esin Islam se wa lojukokoro lori sise awon okun ife laarin awa musulumi ni eyiti yio ni agbara, ati siso okun  ije omo iya di eleyiti yio nipon, O wa pepe losi ibi gbogbo ohun ti yio se ikunlowo fun ife yii, gegebii imaa fon salamo kaa, ati iba ara eni bowo nigbati a ba pade, ati bee bee lo, Islam si lewasa kuro nibi gbogbo ohun ti yio so ife yii ti ohun ti yio le, gegebii imaa da aba aburu sini laarin awa musulumi, ati oro eyin siso, ati ofoofo, ati bee bee lo, dajudaju, aba aburu dida je eleyiti o ni agbara julo ninu ategun fifon ota sise ati ikorira ati ijaa okun ajosepo ati pipin ebi yeleyele ati ipa ije omo iya esin run, lati ara bee, E ya maa da aba daadaa si awon omo iya yin.

Esin Islam se wa lojukokoro lori sise awon okun ife laarin awa musulumi ni eyiti yio ni agbara, ati siso okun ije omo iya di eleyiti yio nipon, O wa pepe losi ibi gbogbo ohun ti yio se ikunlowo fun ife yii, gegebii imaa fon salamo kaa, ati iba ara e ...