Ki a mo Olohun lokan se pataki ninu isemi aye omoniyan paapaajulo eniti o ba je musulumi ododo. Awon alufa esin tumo gbolohun Attaoheed gegebi imo inu Alukurani Alaponle si ki a maa se Olohun lokan, Oba Aaso nibi ijosin re, eleyii tumo si wipe a ko gbodo sin ohunkohun ti o yato si, ola ti o po ni o wa fun eniti o ba se eleyii.

Ki a mo Olohun lokan se pataki ninu isemi aye omoniyan paapaajulo eniti o ba je musulumi ododo. Awon alufa esin tumo gbolohun Attaoheed gegebi imo inu Alukurani Alaponle si ki a maa se Olohun lokan, Oba Aaso nibi ijosin re, eleyii tumo si wipe a ko g ...

Inife Olohun ati ojise re je oranyan kan ninu awon oranyan igbagbo, omoniyan ki yio di musulumi  ti o ni igbagbo ayafi ti o ba gbe ife Olohun ati ojise re siwaju gbogbo ohun ti o ni lowo, lomo, lobi ati awon eniyan patapata, gegebii ololufe wa, eniesa, anabi(Ki ike ati ola Olohun maa baa) se salaye re fun wa, bi odiwon ife naa ba se too, ni itele  ati ijepe ase Olohun ati ojise re yio se too.

Inife Olohun ati ojise re je oranyan kan ninu awon oranyan igbagbo, omoniyan ki yio di musulumi ti o ni igbagbo ayafi ti o ba gbe ife Olohun ati ojise re siwaju gbogbo ohun ti o ni lowo, lomo, lobi ati awon eniyan patapata, gegebii ololufe wa, enies ...

 Dajusaka, wiwa ati didaamu lori ohun ti o to je alaamori ti o je oranyan ti o si je dandan gbon lori omoniyan, ese eru koni ye kuro nibi isiro ni ojo igbehinde titi ti won yio fi bi nipa owo ti o ni, nibo ni o ti ko jo atiwipe nibo ni o na si, laisi tabi sugbon, iwo ni o je lori gbogbo musulumi lokunrin ati lobinrin lati wa ohun o mo ninu ise ki o le ba maa je ohun ti o to ki o si le maa na ninu ohun ti o to, ki o si jinna si jije ohun eewo ati ohun ti o ruju ti o jo nkan eewo, gbogbo ara  ti o ba tobi  lati ibi nkan eewo, ina ni yio jo ara naa.

Dajusaka, wiwa ati didaamu lori ohun ti o to je alaamori ti o je oranyan ti o si je dandan gbon lori omoniyan, ese eru koni ye kuro nibi isiro ni ojo igbehinde titi ti won yio fi bi nipa owo ti o ni, nibo ni o ti ko jo atiwipe nibo ni o na si, laisi ...

Kosi bi omoniyan ti fe wa laye ti ko ni dese sugbon Olohun Oba ti ola re ga fe ki a maa tuuba ni gbogbo igba ti a ba dese, beeni O so funwa wipe Oun nife gbogbo eru ti o ba maa nronupiwada ti o ntuuba ese beeni, ko too fun eniyan lati maa fi tuuba lora nitoriwipe a ko mo igba ti titan yio de.

Kosi bi omoniyan ti fe wa laye ti ko ni dese sugbon Olohun Oba ti ola re ga fe ki a maa tuuba ni gbogbo igba ti a ba dese, beeni O so funwa wipe Oun nife gbogbo eru ti o ba maa nronupiwada ti o ntuuba ese beeni, ko too fun eniyan lati maa fi tuuba lo ...

Awon ilana ifunniniro ode oni pelu awon oniranran ti o pin si ati awon orisirisi saneeli ni ipa ti o tobi nibi riroo iwoye omode ati ebi ati awujo ni alakotan, ati ikoni ni iwa, a o mo eleyi lati ara ohun ti awon ohun eelo ifunniniro gegebii, ipolowo oja

Awon ilana ifunniniro ode oni pelu awon oniranran ti o pin si ati awon orisirisi saneeli ni ipa ti o tobi nibi riroo iwoye omode ati ebi ati awujo ni alakotan, ati ikoni ni iwa, a o mo eleyi lati ara ohun ti awon ohun eelo ifunniniro gegebii, ipolowo ...