Awon ilana ifunniniro ode oni pelu awon oniranran ti o pin si ati awon orisirisi saneeli ni ipa ti o tobi nibi riroo iwoye omode ati ebi ati awujo ni alakotan, ati ikoni ni iwa, a o mo eleyi lati ara ohun ti awon ohun eelo ifunniniro gegebii, ipolowo oja

Awon ilana ifunniniro ode oni pelu awon oniranran ti o pin si ati awon orisirisi saneeli ni ipa ti o tobi nibi riroo iwoye omode ati ebi ati awujo ni alakotan, ati ikoni ni iwa, a o mo eleyi lati ara ohun ti awon ohun eelo ifunniniro gegebii, ipolowo ...

Dajudaju, Islam ti so asoole lori alabagbe, ti o si gbee titobi fun iwoo re, alabagbepo ninu Islam ni eewo ti a daabobo, ati awon etoo ti o po, eleyiti awon ofin ati ilana agbelero eda ko mo, awon ofin ati ilana agbelero eleyii ti o ntaako etoo alabagbe ti o si tun fi eewo re se awewa. Ninu igbongbon iwoo alabagbe ni wipe malaku Jubril(Ki ike Olohun maa baa) teramo isoo asoole fun anabi(Ki ike ati ola Olohun maa baa) titi ti anabi fi nro wipe alabagbe yio je ogun oun ni.

Dajudaju, Islam ti so asoole lori alabagbe, ti o si gbee titobi fun iwoo re, alabagbepo ninu Islam ni eewo ti a daabobo, ati awon etoo ti o po, eleyiti awon ofin ati ilana agbelero eda ko mo, awon ofin ati ilana agbelero eleyii ti o ntaako etoo alaba ...

Awon alaimokan maa ndapara wipe leyin iku saare ni, oro yi ko ri be rara bikose wipe ohun ti o nbe leyin efa oju eje lo gegebi owe Yoruba, nibo ni won yio fi ibeere awon Malaika inu saare si? iya ti ko ni afiwe fun awon alaigbagbo, oniwaabi eniyan, paapaajulo, saare le je abata alijanna fun eniyan, o si le je ogbun kan ninu ogbun ina fun-un, eleyii ni ti saare o, ki a  maa ti menuba eyi to ku.

Awon alaimokan maa ndapara wipe leyin iku saare ni, oro yi ko ri be rara bikose wipe ohun ti o nbe leyin efa oju eje lo gegebi owe Yoruba, nibo ni won yio fi ibeere awon Malaika inu saare si? iya ti ko ni afiwe fun awon alaigbagbo, oniwaabi eniyan, p ...

Kosi isinmi beeni kosi ifayabale fun eru ayafi ki o ni igbagbo si ebubu Olohun ati kadara re, eleyi ni ki o gbagbo wipe ohun ti Olohun ba fe ki o se, ni yio se,ohun ti ko baa fe ki o se,ki yio se,atiwipe, dajudaju, ti gbogbo aye yii ba parapo lori atifi inira kan-an, won ko lee se bee, ayafi ohun ti Olohun ba ti ko sile le lori, ni idakeji, ti won baa korajo lati se e ni anfaani, won ko le se bee, ayafi ohun ti Olohun ba ti ko sile fun-un.

Kosi isinmi beeni kosi ifayabale fun eru ayafi ki o ni igbagbo si ebubu Olohun ati kadara re, eleyi ni ki o gbagbo wipe ohun ti Olohun ba fe ki o se, ni yio se,ohun ti ko baa fe ki o se,ki yio se,atiwipe, dajudaju, ti gbogbo aye yii ba parapo lori at ...

Dajudaju, agboye ijosin ninu esin Islam je agboye alakotan ti o ko gbogbo daadaa ninu alaamori esin ati aye sinu, paapaa ijosin je oruko kan ti o ko gbogbo awon  gbolohun ati awon ise eleyiti Olohun ni ife si ti o si tun yonu si sinu, atiwipe musulumi ni aye yi, yio mo ni ododo wipe erusin Olohun ni oun se niti erusin tooto, yio si maa sise too ise ijerusin naa ni ododo ki o le ba je erusin tooto fun Oluwa re,iyi ati ola re yio maa je ijerusin Olohun oba, yio maa tele awon ase Olohun yio si maa jinna si awon eewo re nibi gbogbo alaamori esin ati aye re.

Dajudaju, agboye ijosin ninu esin Islam je agboye alakotan ti o ko gbogbo daadaa ninu alaamori esin ati aye sinu, paapaa ijosin je oruko kan ti o ko gbogbo awon gbolohun ati awon ise eleyiti Olohun ni ife si ti o si tun yonu si sinu, atiwipe musulum ...