Oorun ati osupa je aami meji ninu awon aamin Olohun oba ti ola re ga, Olohun maa nte  awon mejeeji ri nigbati o ba ri ese  ati iyapa ase re lodo awon eru re, ki awon eru lee seri pada si odo re ati ki won le ronupiwada kuro nibi awon ese won.
 Nitidajudaju, Olohun oba alekeola ti se irun iteri oorun tabi osupa lofin fun iruu isele yi, awon eru yio ke gbajare losi odo Olohun, won yio si wa iranlowo re, beeni Olohun yio ba re adanwo yi kuro fun won. 
ء.

Oorun ati osupa je aami meji ninu awon aamin Olohun oba ti ola re ga, Olohun maa nte awon mejeeji ri nigbati o ba ri ese ati iyapa ase re lodo awon eru re, ki awon eru lee seri pada si odo re ati ki won le ronupiwada kuro nibi awon ese won. Nitid ...

Suuru koni wo ohunkohun ayafi ki o ko oso ba nkan naa, beeni, ko ni kuro nibi nkan ayafi ki o ko abuku baa nkan naa.Musulumi gbodo je onisuuru nibi iwuwasi re, koda tofi mo wiwa ijeemu wa, a ko gbodo wa owo ojiji. eleyii ni Olohun fi pawa lase imaa wa iranlowo pelu suuru ati irun kiki.

Suuru koni wo ohunkohun ayafi ki o ko oso ba nkan naa, beeni, ko ni kuro nibi nkan ayafi ki o ko abuku baa nkan naa.Musulumi gbodo je onisuuru nibi iwuwasi re, koda tofi mo wiwa ijeemu wa, a ko gbodo wa owo ojiji. eleyii ni Olohun fi pawa lase imaa w ...

Dajudaju, Olohun oba alaponle se awon ijosin ti o gbongbon lofin fun wa ni ipari osu Ramadan, eleyiti igbagbo yio maa lekun pelu re, ti yio si maa mu ijosin pee, ti idera yio si maa di pipe pelu re, eleyii naa ni jaka itunu aawe ni yiyo, ati irun odun, Olohun se jaka itunu aawe lofin fun wa lati lee je imora fun eniti o ngba aawe  nibi awon asiwi ati isokukuso, ati lati je ounje fun awon alaini, o si fi awon majemu ati idajo lele fun un, O si se irun odun lofin fun wa lati se afihan agbara ati isokan awon musulumi ati idapo won.

Dajudaju, Olohun oba alaponle se awon ijosin ti o gbongbon lofin fun wa ni ipari osu Ramadan, eleyiti igbagbo yio maa lekun pelu re, ti yio si maa mu ijosin pee, ti idera yio si maa di pipe pelu re, eleyii naa ni jaka itunu aawe ni yiyo, ati irun odu ...

Gbogbo eda ni o ni bukaata si Oluwa won nibi gbigba ohun ti yio se won ni anfaani ati titi ohun ti yio niwon lara danu, lati tun esin  ati aye won se, awon eru ki pasofo nibi adanwo ti yio so won di eniti yio maa ni bukaata si Oluwa won ni gbogbo igba, lati ara bee ni Olohun se se adua sise lofin,ti o si fi lele awon eko , mojemu ati awon asiko gbigba adua, ti o je wipe adua yio sumo gbigba nibe.

Gbogbo eda ni o ni bukaata si Oluwa won nibi gbigba ohun ti yio se won ni anfaani ati titi ohun ti yio niwon lara danu, lati tun esin ati aye won se, awon eru ki pasofo nibi adanwo ti yio so won di eniti yio maa ni bukaata si Oluwa won ni gbogbo igb ...

Ki a mo Olohun lokan se pataki ninu isemi aye omoniyan paapaajulo eniti o ba je musulumi ododo. Awon alufa esin tumo gbolohun Attaoheed gegebi imo inu Alukurani Alaponle si ki a maa se Olohun lokan, Oba Aaso nibi ijosin re, eleyii tumo si wipe a ko gbodo sin ohunkohun ti o yato si, ola ti o po ni o wa fun eniti o ba se eleyii.

Ki a mo Olohun lokan se pataki ninu isemi aye omoniyan paapaajulo eniti o ba je musulumi ododo. Awon alufa esin tumo gbolohun Attaoheed gegebi imo inu Alukurani Alaponle si ki a maa se Olohun lokan, Oba Aaso nibi ijosin re, eleyii tumo si wipe a ko g ...