Igba ti o tobi julo ni alubarika ni awon ojo mewa akoko ninu osu dhil-hijjah, nitori wipe o ni ipo ti o ga lodo Olohun oba ti ola re ga, eleyi ti o ntoka si ife ti Olohun ni sii ati gbigbe tobi re, ohun ni awon ojo mewa alalubarika, ti  awon daadaa po ninu re, ti awon aburu inu re si kere, ipo re si ga oniranran ise oloore lo wa nibe, Olohun bura pelu re, Olohun ko si bura pelu nkan ayafi ki nkan naa o tobi, O si se ni eleyi ti o lola julo ninu awon ojo aye patapata

Igba ti o tobi julo ni alubarika ni awon ojo mewa akoko ninu osu dhil-hijjah, nitori wipe o ni ipo ti o ga lodo Olohun oba ti ola re ga, eleyi ti o ntoka si ife ti Olohun ni sii ati gbigbe tobi re, ohun ni awon ojo mewa alalubarika, ti awon daadaa p ...

Melomelo omoniyan ti o ti ileere jade ti o di idakuda lati ara ore ti o yan ni aayo,  ore daadaa yio maa gbani ni iyanju daadaa sise, ni idakeji, ore aburu koni gbani ni yanju nkankan ti o ju aburu lo,lati ara idi eyii, ni Islam fi se wa ni ojukokoro yiyan ore ti o je eniire.

Melomelo omoniyan ti o ti ileere jade ti o di idakuda lati ara ore ti o yan ni aayo, ore daadaa yio maa gbani ni iyanju daadaa sise, ni idakeji, ore aburu koni gbani ni yanju nkankan ti o ju aburu lo,lati ara idi eyii, ni Islam fi se wa ni ojukokoro ...

Ki a mo Olohun lokan se pataki ninu isemi aye omoniyan paapaajulo eniti o ba je musulumi ododo. Awon alufa esin tumo gbolohun Attaoheed gegebi imo inu Alukurani Alaponle si ki a maa se Olohun lokan, Oba Aaso nibi ijosin re, eleyii tumo si wipe a ko gbodo sin ohunkohun ti o yato si, ola ti o po ni o wa fun eniti o ba se eleyii.

Ki a mo Olohun lokan se pataki ninu isemi aye omoniyan paapaajulo eniti o ba je musulumi ododo. Awon alufa esin tumo gbolohun Attaoheed gegebi imo inu Alukurani Alaponle si ki a maa se Olohun lokan, Oba Aaso nibi ijosin re, eleyii tumo si wipe a ko g ...

Kosi bi omoniyan ti fe wa laye ti ko ni dese sugbon Olohun Oba ti ola re ga fe ki a maa tuuba ni gbogbo igba ti a ba dese, beeni O so funwa wipe Oun nife gbogbo eru ti o ba maa nronupiwada ti o ntuuba ese beeni, ko too fun eniyan lati maa fi tuuba lora nitoriwipe a ko mo igba ti titan yio de.

Kosi bi omoniyan ti fe wa laye ti ko ni dese sugbon Olohun Oba ti ola re ga fe ki a maa tuuba ni gbogbo igba ti a ba dese, beeni O so funwa wipe Oun nife gbogbo eru ti o ba maa nronupiwada ti o ntuuba ese beeni, ko too fun eniyan lati maa fi tuuba lo ...

 .Odun ileya je odun ifemijin, odun orenta ati aanu fun awon alaini ,odun ti ogunlogo awon musulumi ma nkora jo lati se eleyi ti o tobi julo ninu awon  aami esin ti a mo si hajj. Ore toretore a maa han ni odun ileya lati ara pipa eran odun ati gungunran fun iwasumo Olohun ti ola re ga ati fifi tore fun awon alaini ati talaka.

.Odun ileya je odun ifemijin, odun orenta ati aanu fun awon alaini ,odun ti ogunlogo awon musulumi ma nkora jo lati se eleyi ti o tobi julo ninu awon aami esin ti a mo si hajj. Ore toretore a maa han ni odun ileya lati ara pipa eran odun ati gungun ...