Osu Ramadan, osu aponle, ni osu yi ni a maa nsi  awon ilekun alijanna, a si maa nti awon ilekun ile ina, osu ti Olohun gbola fun lori gbogbo osu ti o ku, Olohun se ajulo oore fun awon eru re pelu re lati lee silekun afokante pelu ibokun ina kuro lorun, ti Olohun oba ni bibokun ina kuro ni gbogbo oru kookan ninu awon oru re, ohun ti o to fun awon onigbagbo ododo ni ipesesile fun osu alaponle yii, ati igbaradi fun-un siwaju ki o to de, osu yi je alejo abiyi ti kii wa bawa ni odun ayafi ni eekan soso.

Osu Ramadan, osu aponle, ni osu yi ni a maa nsi awon ilekun alijanna, a si maa nti awon ilekun ile ina, osu ti Olohun gbola fun lori gbogbo osu ti o ku, Olohun se ajulo oore fun awon eru re pelu re lati lee silekun afokante pelu ibokun ina kuro loru ...

Ninu ohun ti o ni ewu julo ti o maa nkoparun ba awon odoo ode oni ni awon nkan oloro je, nitori wipe  nmaa nko iparun ba ilera ati opolo, yio si ju omoniyan sinu awon ohun ti a ko, beeni wipe, Olohun ti ola re ga se aponle omo anabi Adamo pelu laakaye ati agboye, laakaye je okan ninu awon idera Olohun ti o tobi julo lori eniyan, pelu re ni eniyan yio  maa se iyato laari daadaa ati aburu, ati laarin ohun ti yio ko inira bani ati ohun ti yio seni ni anfaani, lati ara idi eyi ni esin Islam se seni lojukokoro imaa so laakaye yii, O wa se oti mimu  ati nkan oloro lilo ni eewo ati gbogbo ohun yio je ki laakaye da ise re sile.

Ninu ohun ti o ni ewu julo ti o maa nkoparun ba awon odoo ode oni ni awon nkan oloro je, nitori wipe nmaa nko iparun ba ilera ati opolo, yio si ju omoniyan sinu awon ohun ti a ko, beeni wipe, Olohun ti ola re ga se aponle omo anabi Adamo pelu laakay ...

Ipanilase daadaa ati ikofunni nipa aburu je ohun ti o tobi, eleyiti opolopo awon eniyan se ifonufora nipa re, melomelo awon iseriwa ofo ati aburu lori koowa ati awujo ti o ti waye, nigbati apakan awon akeeko imo ati awon odoo eniire ba jinna si ikopa ni awujo ni oniranran awon abala re ati itakete si ririn irin atunse sise, ni eniti yio maa panilase daadaa ti yio si maa koo  aburu.

Ipanilase daadaa ati ikofunni nipa aburu je ohun ti o tobi, eleyiti opolopo awon eniyan se ifonufora nipa re, melomelo awon iseriwa ofo ati aburu lori koowa ati awujo ti o ti waye, nigbati apakan awon akeeko imo ati awon odoo eniire ba jinna si ikopa ...

Gbogbo eda ni o ni bukaata si Oluwa won nibi gbigba ohun ti yio se won ni anfaani ati titi ohun ti yio niwon lara danu, lati tun esin  ati aye won se, awon eru ki pasofo nibi adanwo ti yio so won di eniti yio maa ni bukaata si Oluwa won ni gbogbo igba, lati ara bee ni Olohun se se adua sise lofin,ti o si fi lele awon eko , mojemu ati awon asiko gbigba adua, ti o je wipe adua yio sumo gbigba nibe.

Gbogbo eda ni o ni bukaata si Oluwa won nibi gbigba ohun ti yio se won ni anfaani ati titi ohun ti yio niwon lara danu, lati tun esin ati aye won se, awon eru ki pasofo nibi adanwo ti yio so won di eniti yio maa ni bukaata si Oluwa won ni gbogbo igb ...

Bi o ti je wipe gbogbowa ni a mo wipe ti aso ba doti, o ni bukaata si fifo ki o le ba se anfaani fun eniti o nii, bee naa ni, owo ti Olohun ba bun eda naa ni bukaata si ki a  fomo kuro nibi idoti ki o le ba je owo tabi dukia alalubarika. Eleyi je ase lati odo Olohun Oba Adedaa lori gbogbo eniti o ba ni owo ati dukia ti zakah wo lowo.

Bi o ti je wipe gbogbowa ni a mo wipe ti aso ba doti, o ni bukaata si fifo ki o le ba se anfaani fun eniti o nii, bee naa ni, owo ti Olohun ba bun eda naa ni bukaata si ki a fomo kuro nibi idoti ki o le ba je owo tabi dukia alalubarika. Eleyi je ase ...