Ini igbagbo si awon oruko Olohun ati awon iroyin re je ipile kan ti o tobi ninu awon ipile esin, O si je okunfa kan ninu awon okunfa iwo alijanna eru, bakanna ni wipe, Olohun ti ola re ga ti gbee awon  eru longbe imaa bee ati imaa baa soro kelekele pelu awon oruko re ti o rewa ati awon iroyin re ti o ga, nitori idi eyi, o too fun musulumi lati ko awon oruko ati iroyin wonyii ati lati gbo itumo re ye yekeyeke.

Ini igbagbo si awon oruko Olohun ati awon iroyin re je ipile kan ti o tobi ninu awon ipile esin, O si je okunfa kan ninu awon okunfa iwo alijanna eru, bakanna ni wipe, Olohun ti ola re ga ti gbee awon eru longbe imaa bee ati imaa baa soro kelekele p ...

 .Odun ileya je odun ifemijin, odun orenta ati aanu fun awon alaini ,odun ti ogunlogo awon musulumi ma nkora jo lati se eleyi ti o tobi julo ninu awon  aami esin ti a mo si hajj. Ore toretore a maa han ni odun ileya lati ara pipa eran odun ati gungunran fun iwasumo Olohun ti ola re ga ati fifi tore fun awon alaini ati talaka.

.Odun ileya je odun ifemijin, odun orenta ati aanu fun awon alaini ,odun ti ogunlogo awon musulumi ma nkora jo lati se eleyi ti o tobi julo ninu awon aami esin ti a mo si hajj. Ore toretore a maa han ni odun ileya lati ara pipa eran odun ati gungun ...

  Bi ojo ti nbori ojo ni odun naa nbori odun, o wa ninu awon omoniyan, eniti o nlekun ni asumo Olohun, o si wa ninu won eniti o nlekun ni ijinna si Olohun, gbogbo odun ti  o nrekoja lori eniyan ni yio jeri takoo tabi ki o jeri gbee, onilakai ni eniti o koro ojo ori re, ti o si se anfaani pelu awon asiko re nibi iwa iyonu Olohun ti ola re ga ati ise tooto ti o nso eso ti o se anfaani fun esin ati awujo re.

Bi ojo ti nbori ojo ni odun naa nbori odun, o wa ninu awon omoniyan, eniti o nlekun ni asumo Olohun, o si wa ninu won eniti o nlekun ni ijinna si Olohun, gbogbo odun ti o nrekoja lori eniyan ni yio jeri takoo tabi ki o jeri gbee, onilakai ni eniti ...

Odun itunu aawe je okan ninu odun meji ti Olohun Oba Alekeola se ni eto fun awa musulumi lati fi maa dupe oore re ti a o le ka tan lewa lori lati ara iroro igba aawe osu nla(osu Ramadan) ati sise awon oniranran ijosin fun-un ninu re ni irorun.

Odun itunu aawe je okan ninu odun meji ti Olohun Oba Alekeola se ni eto fun awa musulumi lati fi maa dupe oore re ti a o le ka tan lewa lori lati ara iroro igba aawe osu nla(osu Ramadan) ati sise awon oniranran ijosin fun-un ninu re ni irorun.

Alijanna ogba idera je oja ti o won, eleyi ti o se wipe awon osise nsise nitori re, nibe ni awon oju ti o ntanmole, ti o nrerin ti o ndunnu wa, nibe ni ewa ti o foju han  ati awon omoge eleyinjuege wa. Ni ida miran, ina je iya gbere, nibe ni awon omi igbona, iya eletaelero, ti  oniyepere wa. Enikan ko ni mo alijanna ayafi ki o daamu ati waa, enikan ko si ni mo ina ayafi ki o daamu atisa fun.

Alijanna ogba idera je oja ti o won, eleyi ti o se wipe awon osise nsise nitori re, nibe ni awon oju ti o ntanmole, ti o nrerin ti o ndunnu wa, nibe ni ewa ti o foju han ati awon omoge eleyinjuege wa. Ni ida miran, ina je iya gbere, nibe ni awon omi ...