Obinrin je eniti won nfi oju re rare, eniyepere nigba aimokan titi ti esin Islam fi de, ti o gbe aponle ti ko ni afiwe fun-un, ti o si laa kuro nibi abosi aimokan, ti o si fi awon etoo re rinle fun-un, o si se obinrin ni dogba pelu okunrin nibi opolopo awon oranyan esin, ati nibi esan ati ijiya, obinrin ko ri igbeaponle funni ati iyi gegebii o se ri ninu awon ofin esin Islam.

Obinrin je eniti won nfi oju re rare, eniyepere nigba aimokan titi ti esin Islam fi de, ti o gbe aponle ti ko ni afiwe fun-un, ti o si laa kuro nibi abosi aimokan, ti o si fi awon etoo re rinle fun-un, o si se obinrin ni dogba pelu okunrin nibi opolo ...

Ojo jimoh je ojo ti o loore julo ninu ojo ti oorun nran nibe, ojo yii ni Olohun daa anabi Adamo, ojo yi si ni asiko igbende yio sele, o je ojo odun fun awon musulumi, lati idi eyi ni a se se awon alaamori kan lofin nibe, lara re ni; khutubah jimoh, iwe ati ifin lofinda oloorun didun sara, ati wiwo aso ti o rewa julo lo kii ati irisi ti o pe julo ati imaagbe oruko Olohun tobi nigbati a ba nlo kii, ati isunmo imaamu, ati ipa okan po lati gbo waasi ati irannileti.

Ojo jimoh je ojo ti o loore julo ninu ojo ti oorun nran nibe, ojo yii ni Olohun daa anabi Adamo, ojo yi si ni asiko igbende yio sele, o je ojo odun fun awon musulumi, lati idi eyi ni a se se awon alaamori kan lofin nibe, lara re ni; khutubah jimoh, i ...

Dajudaju, agboye ijosin ninu esin Islam je agboye alakotan ti o ko gbogbo daadaa ninu alaamori esin ati aye sinu, paapaa ijosin je oruko kan ti o ko gbogbo awon  gbolohun ati awon ise eleyiti Olohun ni ife si ti o si tun yonu si sinu, atiwipe musulumi ni aye yi, yio mo ni ododo wipe erusin Olohun ni oun se niti erusin tooto, yio si maa sise too ise ijerusin naa ni ododo ki o le ba je erusin tooto fun Oluwa re,iyi ati ola re yio maa je ijerusin Olohun oba, yio maa tele awon ase Olohun yio si maa jinna si awon eewo re nibi gbogbo alaamori esin ati aye re.

Dajudaju, agboye ijosin ninu esin Islam je agboye alakotan ti o ko gbogbo daadaa ninu alaamori esin ati aye sinu, paapaa ijosin je oruko kan ti o ko gbogbo awon gbolohun ati awon ise eleyiti Olohun ni ife si ti o si tun yonu si sinu, atiwipe musulum ...

Kosi bi omoniyan ti fe wa laye ti ko ni dese sugbon Olohun Oba ti ola re ga fe ki a maa tuuba ni gbogbo igba ti a ba dese, beeni O so funwa wipe Oun nife gbogbo eru ti o ba maa nronupiwada ti o ntuuba ese beeni, ko too fun eniyan lati maa fi tuuba lora nitoriwipe a ko mo igba ti titan yio de.

Kosi bi omoniyan ti fe wa laye ti ko ni dese sugbon Olohun Oba ti ola re ga fe ki a maa tuuba ni gbogbo igba ti a ba dese, beeni O so funwa wipe Oun nife gbogbo eru ti o ba maa nronupiwada ti o ntuuba ese beeni, ko too fun eniyan lati maa fi tuuba lo ...

 .Odun ileya je odun ifemijin, odun orenta ati aanu fun awon alaini ,odun ti ogunlogo awon musulumi ma nkora jo lati se eleyi ti o tobi julo ninu awon  aami esin ti a mo si hajj. Ore toretore a maa han ni odun ileya lati ara pipa eran odun ati gungunran fun iwasumo Olohun ti ola re ga ati fifi tore fun awon alaini ati talaka.

.Odun ileya je odun ifemijin, odun orenta ati aanu fun awon alaini ,odun ti ogunlogo awon musulumi ma nkora jo lati se eleyi ti o tobi julo ninu awon aami esin ti a mo si hajj. Ore toretore a maa han ni odun ileya lati ara pipa eran odun ati gungun ...