Awon alaimokan maa ndapara wipe leyin iku saare ni, oro yi ko ri be rara bikose wipe ohun ti o nbe leyin efa oju eje lo gegebi owe Yoruba, nibo ni won yio fi ibeere awon Malaika inu saare si? iya ti ko ni afiwe fun awon alaigbagbo, oniwaabi eniyan, paapaajulo, saare le je abata alijanna fun eniyan, o si le je ogbun kan ninu ogbun ina fun-un, eleyii ni ti saare o, ki a  maa ti menuba eyi to ku.

Awon alaimokan maa ndapara wipe leyin iku saare ni, oro yi ko ri be rara bikose wipe ohun ti o nbe leyin efa oju eje lo gegebi owe Yoruba, nibo ni won yio fi ibeere awon Malaika inu saare si? iya ti ko ni afiwe fun awon alaigbagbo, oniwaabi eniyan, p ...

Oorun ati osupa je aami meji ninu awon aamin Olohun oba ti ola re ga, Olohun maa nte  awon mejeeji ri nigbati o ba ri ese  ati iyapa ase re lodo awon eru re, ki awon eru lee seri pada si odo re ati ki won le ronupiwada kuro nibi awon ese won.
 Nitidajudaju, Olohun oba alekeola ti se irun iteri oorun tabi osupa lofin fun iruu isele yi, awon eru yio ke gbajare losi odo Olohun, won yio si wa iranlowo re, beeni Olohun yio ba re adanwo yi kuro fun won. 
ء.

Oorun ati osupa je aami meji ninu awon aamin Olohun oba ti ola re ga, Olohun maa nte awon mejeeji ri nigbati o ba ri ese ati iyapa ase re lodo awon eru re, ki awon eru lee seri pada si odo re ati ki won le ronupiwada kuro nibi awon ese won. Nitid ...

Ninu ohun ti anobi so asoole re fun awa alhummah re ni wipe ki a sora fun aye ati obinrin, Ojise Olohun ko sadede wi bee bikose wipe o fe gba awa ijo re kuro nibi fitinah ti obinrin le ko bani ni.Ti o ba ri bee, e jae ki a sora nibe.

Ninu ohun ti anobi so asoole re fun awa alhummah re ni wipe ki a sora fun aye ati obinrin, Ojise Olohun ko sadede wi bee bikose wipe o fe gba awa ijo re kuro nibi fitinah ti obinrin le ko bani ni.Ti o ba ri bee, e jae ki a sora nibe.

Igbarale Olohun Oba ti ola re ga je ohun ti a fe ti o tobi, o si je ase lati odo Olohun ti ola re ga fun awon eru re ti won je onigbagbo olodo, O si pa won lase re nibi gbogbo isesi pata. Igbarale Olohun ni ifiarati okan ti o je ti ododo le Olohun Oba ti o tobi ti o gbongbon nibi fifa daadaa ati titi aburu danu, ti o ba je wipe eru gbe ara le Olohun ni igbarale otito ni, Olohun ko ba too, ko ba si se ipese fun gegebii O ti npese fun eye ati awon eranko.

Igbarale Olohun Oba ti ola re ga je ohun ti a fe ti o tobi, o si je ase lati odo Olohun ti ola re ga fun awon eru re ti won je onigbagbo olodo, O si pa won lase re nibi gbogbo isesi pata. Igbarale Olohun ni ifiarati okan ti o je ti ododo le Olohun Ob ...

Kosi isinmi beeni kosi ifayabale fun eru ayafi ki o ni igbagbo si ebubu Olohun ati kadara re, eleyi ni ki o gbagbo wipe ohun ti Olohun ba fe ki o se, ni yio se,ohun ti ko baa fe ki o se,ki yio se,atiwipe, dajudaju, ti gbogbo aye yii ba parapo lori atifi inira kan-an, won ko lee se bee, ayafi ohun ti Olohun ba ti ko sile le lori, ni idakeji, ti won baa korajo lati se e ni anfaani, won ko le se bee, ayafi ohun ti Olohun ba ti ko sile fun-un.

Kosi isinmi beeni kosi ifayabale fun eru ayafi ki o ni igbagbo si ebubu Olohun ati kadara re, eleyi ni ki o gbagbo wipe ohun ti Olohun ba fe ki o se, ni yio se,ohun ti ko baa fe ki o se,ki yio se,atiwipe, dajudaju, ti gbogbo aye yii ba parapo lori at ...