Melomelo omoniyan ti yio maa se opolopo ijosin fun Olohun sugbon ti o ba de iwaju Olohun, yio ri wipe ofo ni gbogbo ohun ti oun se ni ijosin, ohun ti o fa eleyi ni wipe ko je eniti o gbe ara le Olohun Oba ni ti tooto, O tun maa nlo bee awon alagbegba wo, awon ti won npe apemora imo koko eleyii ti kosi eniti o mo ayafi Olohun nikan.Oluwa pa Ojise re lase lati maa so fun awa erusin re wipe kosi eniti o ni imo koko ayafi Oun.

Melomelo omoniyan ti yio maa se opolopo ijosin fun Olohun sugbon ti o ba de iwaju Olohun, yio ri wipe ofo ni gbogbo ohun ti oun se ni ijosin, ohun ti o fa eleyi ni wipe ko je eniti o gbe ara le Olohun Oba ni ti tooto, O tun maa nlo bee awon alagbegba ...

Osu Ramadan, osu aponle, ni osu yi ni a maa nsi  awon ilekun alijanna, a si maa nti awon ilekun ile ina, osu ti Olohun gbola fun lori gbogbo osu ti o ku, Olohun se ajulo oore fun awon eru re pelu re lati lee silekun afokante pelu ibokun ina kuro lorun, ti Olohun oba ni bibokun ina kuro ni gbogbo oru kookan ninu awon oru re, ohun ti o to fun awon onigbagbo ododo ni ipesesile fun osu alaponle yii, ati igbaradi fun-un siwaju ki o to de, osu yi je alejo abiyi ti kii wa bawa ni odun ayafi ni eekan soso.

Osu Ramadan, osu aponle, ni osu yi ni a maa nsi awon ilekun alijanna, a si maa nti awon ilekun ile ina, osu ti Olohun gbola fun lori gbogbo osu ti o ku, Olohun se ajulo oore fun awon eru re pelu re lati lee silekun afokante pelu ibokun ina kuro loru ...

Ododo je iwa olola ninu ohun ti o maa npe igbagbo, ti o si maa npe Islam, nigbati Olohun Oba ti ola re ga paa ni ase, O si tun  se eyin fun awon ti won ba gba iroyin pelu re, iwa ododo je ola fun awon olododo, o si je oso ati itutu oju fun eniti o ba jere pelu re. Nidamiran, iro je apejuwe ijanba ti o tobi, paapaa julo, o wa ninu  awon apere pooki, ki yio si le eru kun ju ijinna si Olohun lo, eru ko ni ye ni eniti yio maa so ododo titi ti won yio fi ko fun lodo Olohun wipe olododo ni, eru ko si ni ye ni imaa pa iro titi ti won yio fi ko lodo Olohun wipe okuro ni.

Ododo je iwa olola ninu ohun ti o maa npe igbagbo, ti o si maa npe Islam, nigbati Olohun Oba ti ola re ga paa ni ase, O si tun se eyin fun awon ti won ba gba iroyin pelu re, iwa ododo je ola fun awon olododo, o si je oso ati itutu oju fun eniti o ba ...

Oorun ati osupa je aami meji ninu awon aamin Olohun oba ti ola re ga, Olohun maa nte  awon mejeeji ri nigbati o ba ri ese  ati iyapa ase re lodo awon eru re, ki awon eru lee seri pada si odo re ati ki won le ronupiwada kuro nibi awon ese won.
 Nitidajudaju, Olohun oba alekeola ti se irun iteri oorun tabi osupa lofin fun iruu isele yi, awon eru yio ke gbajare losi odo Olohun, won yio si wa iranlowo re, beeni Olohun yio ba re adanwo yi kuro fun won. 
ء.

Oorun ati osupa je aami meji ninu awon aamin Olohun oba ti ola re ga, Olohun maa nte awon mejeeji ri nigbati o ba ri ese ati iyapa ase re lodo awon eru re, ki awon eru lee seri pada si odo re ati ki won le ronupiwada kuro nibi awon ese won. Nitid ...

Bi o ti je wipe gbogbowa ni a mo wipe ti aso ba doti, o ni bukaata si fifo ki o le ba se anfaani fun eniti o nii, bee naa ni, owo ti Olohun ba bun eda naa ni bukaata si ki a  fomo kuro nibi idoti ki o le ba je owo tabi dukia alalubarika. Eleyi je ase lati odo Olohun Oba Adedaa lori gbogbo eniti o ba ni owo ati dukia ti zakah wo lowo.

Bi o ti je wipe gbogbowa ni a mo wipe ti aso ba doti, o ni bukaata si fifo ki o le ba se anfaani fun eniti o nii, bee naa ni, owo ti Olohun ba bun eda naa ni bukaata si ki a fomo kuro nibi idoti ki o le ba je owo tabi dukia alalubarika. Eleyi je ase ...