" "
facebookgoogle plustwitteryoutube
Allah mai isa da wadatarwa, don haka ya wajaba ga musulmi leka abinda sunayen Allah da siffofinsa suka kunsa na ma'anoni masu girma domin bautawa Allah da su.

Allah mai isa da wadatarwa, don haka ya wajaba ga musulmi leka abinda sunayen Allah da siffofinsa suka kunsa na ma'anoni masu girma domin bautawa Allah da su.

idi a musulunci yana da manufa mai girma, da karamci da cikakken amfani, da maslaha ta duniya da lahira. Musulunci yana da idi guda biyu. Idin karamar sallah da idin babbar sallah. Kuma dukkansu suna zuwa ne bayan wata ibada mai girma, kuma a bayan wani rukuni daga cikin rukunan musulunci, kuma akan yi shi a mafificin lokaci.

idi a musulunci yana da manufa mai girma, da karamci da cikakken amfani, da maslaha ta duniya da lahira. Musulunci yana da idi guda biyu. Idin karamar sallah da idin babbar sallah. Kuma dukkansu suna zuwa ne bayan wata ibada mai girma, kuma a bayan w ...

koyi ilimin hukunce-hukuncen jinin haila da Nifasi da Jinin istihahala, ta yaya za ka iya gane bambancin dake tsakaninsu, wadanne ayyuka ne aka haramta wa mai haila da nifasi yinsu? Yaya ake wankan haila?

koyi ilimin hukunce-hukuncen jinin haila da Nifasi da Jinin istihahala, ta yaya za ka iya gane bambancin dake tsakaninsu, wadanne ayyuka ne aka haramta wa mai haila da nifasi yinsu? Yaya ake wankan haila?

Allah mai tilastawa, mai daga raunatacce, mai taimakon mara galihu, mawadaci mai wadatarwa, mai gafarta zunubi

Allah mai tilastawa, mai daga raunatacce, mai taimakon mara galihu, mawadaci mai wadatarwa, mai gafarta zunubi

akwai sharuddan da sai an same su kafin cikar sallah, koyi yadda ake sallah da sharuddanta da sharhi da dalilai daga Alkur'ani da Sunnah. Koyi ayyukan sallah tun daga hukunce-hukunce, rukunnai, sunnoni, ladubba, da dukkanin bangarorin sallah cikin hotuna kamar yadda Manzon Allah s.a.w ke yi.

akwai sharuddan da sai an same su kafin cikar sallah, koyi yadda ake sallah da sharuddanta da sharhi da dalilai daga Alkur'ani da Sunnah. Koyi ayyukan sallah tun daga hukunce-hukunce, rukunnai, sunnoni, ladubba, da dukkanin bangarorin sallah cikin ho ...