Al-naml

Al-naml

87


Tags:




Tafsirin ma'anar kalmomin Alƙur'ani Mai Girma Na ( Juzu'u amma )