අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ් ගේ නාමයෙනි

සියලු ප්‍රශංසා ලෝකයන් හි පරමාධිපති වූ අල්ලාහ්ට ම ය.

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත ය.

විනිශ්චය දිනයේ රජු ය.

ඔබව ම අපි නමදිමු. ඔබගෙන් ම අපි උදව් පතමු.

අප ට ඍජු මඟ පෙන්වනු මැනව

ඔබ කවරෙකු ට ආශිර්වාද කළේ ද එම මාර්ගයයි. තමන් කෙරෙහි කෝපය ට ලක් වූවන් හෝ මුළාවූවන් ගේ මාර්ගය නොව.